Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anotylus pumilus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Anotylus pumilus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En parallellt byggd, svart art med stort huvud och en platt kroppsbyggnad. Kroppslängden är 2–2,5 mm. Täckvingarna är korta och täcker enbart en tredjedel av bakkroppen. På frambenens skenben finns en tydlig inbuktning i den ena kanten. Hela översidan är matt på grund av en tydlig längsgående mikroskulptur. Flera närstående arter är mycket svårskiljda från denna art varför en specialist bör gör en säker artbestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anotylus pumilus Observationer i Sverige för Anotylus pumilus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen på en lokal i nordöstra Skåne på 1940-talet. Nyligen återfunnen på en lokal i östra Skåne. Arten kan misstänkas vara förbisedd p.g.a. sin storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa till Afghanistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i spillning på öppna torrmarker. Funnen på en lokal i nordöstra Skåne på 1940-talet. Nyligen återfunnen på en lokal i östra Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 400 (200-800) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever i spillning på torra, öppna sandmarker. I Sverige är arten funnen i halvtorr spillning av häst och nöt. De flesta fynden är gjorda under sommaren. Förmodligen lever larverna av spillningen.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Anotylus, Art Anotylus pumilus (Erichson, 1839) Synonymer Oxytelus pumilus Erichson, 1839

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i spillning på öppna torrmarker. Funnen på en lokal i nordöstra Skåne på 1940-talet. Nyligen återfunnen på en lokal i östra Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 400 (200-800) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En parallellt byggd, svart art med stort huvud och en platt kroppsbyggnad. Kroppslängden är 2–2,5 mm. Täckvingarna är korta och täcker enbart en tredjedel av bakkroppen. På frambenens skenben finns en tydlig inbuktning i den ena kanten. Hela översidan är matt på grund av en tydlig längsgående mikroskulptur. Flera närstående arter är mycket svårskiljda från denna art varför en specialist bör gör en säker artbestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anotylus pumilus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anotylus pumilus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen på en lokal i nordöstra Skåne på 1940-talet. Nyligen återfunnen på en lokal i östra Skåne. Arten kan misstänkas vara förbisedd p.g.a. sin storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa till Afghanistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Oxytelini  
 • Släkte
  Anotylus  
 • Art
  Anotylus pumilus(Erichson, 1839)
  Synonymer
  Oxytelus pumilus Erichson, 1839

Lever i spillning på torra, öppna sandmarker. I Sverige är arten funnen i halvtorr spillning av häst och nöt. De flesta fynden är gjorda under sommaren. Förmodligen lever larverna av spillningen.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Viktig)
· häst - Equus caballus (Har betydelse)
· nötkreatur - Bos taurus (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Eftersom arten är beroende av häst- och kospillning på varma, lätta jordar är upphörande bete på dessa lokaler förmodligen det största hotet mot denna art. Igenväxning och ökad beskuggning kan förmodligen även påverka arten i negativ riktning.

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bibehållande av bete på de aktuella lokalerna är viktig. Bete bör även förekomma under en stor del av sommarhalvåret. Igenväxning av markerna bör förhindras.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1964. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Krefeld, sid. 86.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 1. Krefeld. sid.248.

Palm, T. 1961. Svensk Insektfauna.Skalbaggar. Kortvingar. Häfte 2: 36–37.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Oxytelini  
 • Släkte
  Anotylus  
 • Art
  Anotylus pumilus, (Erichson, 1839)
  Synonymer
  Oxytelus pumilus Erichson, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.