Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  enbandad snabbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Hirticollis hispidus
Enbandad snabbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En myrlik svart art som blir 2,5 mm lång. Arten har kraftiga långa ben och såväl ben som täckvingar har en tydlig lång behåring. På täckvingarnas bas finns ett brett gult band. Antennerna, delar av benen samt bakre delen av halsskölden är gulröd.
Utbredning
Länsvis förekomst för enbandad snabbagge Observationer i Sverige för enbandad snabbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Ej i övriga Norden, närmast i Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever under torra växtrester på torra, öppna grus- och sandmarker, bl.a. annat på stränder, grusgropar, hedar och åkrar. Känd från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från norra Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever under torra växtrester på torra, öppna grus- och sandmarker, bl.a. annat på stränder, grusgropar, hedar och åkrar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthicidae (kvickbaggar), Släkte Hirticollis, Art Hirticollis hispidus (Rossi, 1792) - enbandad snabbagge Synonymer Hirticomus hispidus (Rossi, 1792), Anthicus hispidus (Rossi, 1792)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever under torra växtrester på torra, öppna grus- och sandmarker, bl.a. annat på stränder, grusgropar, hedar och åkrar. Känd från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från norra Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En myrlik svart art som blir 2,5 mm lång. Arten har kraftiga långa ben och såväl ben som täckvingar har en tydlig lång behåring. På täckvingarnas bas finns ett brett gult band. Antennerna, delar av benen samt bakre delen av halsskölden är gulröd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för enbandad snabbagge

Länsvis förekomst och status för enbandad snabbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för enbandad snabbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Ej i övriga Norden, närmast i Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Anthicidae - kvickbaggar 
 • Underfamilj
  Anthicinae  
 • Tribus
  Anthicini  
 • Släkte
  Hirticollis  
 • Art
  Hirticollis hispidus(Rossi, 1792) - enbandad snabbagge
  Synonymer
  Hirticomus hispidus (Rossi, 1792)
  Anthicus hispidus (Rossi, 1792)

Lever under torra växtrester på torra, öppna grus- och sandmarker, bl.a. annat på stränder, grusgropar, hedar och åkrar.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö, Blottad mark, Havsstrand

Exploatering av artens livsmiljöer.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna Nr. 27.

Palm , T. 1956. Anteckningar om svenska skalbaggar. Ent Tidskr. 77: 56–63.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Anthicidae - kvickbaggar 
 • Underfamilj
  Anthicinae  
 • Tribus
  Anthicini  
 • Släkte
  Hirticollis  
 • Art
  Hirticollis hispidus, (Rossi, 1792) - enbandad snabbagge
  Synonymer
  Hirticomus hispidus (Rossi, 1792)
  Anthicus hispidus (Rossi, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.