Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anthonomus ulmi

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Anthonomus ulmi
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,3–3,7 mm lång vivel med päronformig kropp och långt snyte. Färgen är brunröd med ett ljusare tvärband baktill på täckvingarna. Benen är brunröda med kraftiga tänder på framlåren. Det finns flera snarlika arter i släktet och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anthonomus ulmi Observationer i Sverige för Anthonomus ulmi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad i spridda landskap inom almens utbredningsområde, från Skåne till Södermanland. Endast på Öland och i Skåne är arten spridd, och det är också från dessa landskap som sentida fynd är kända. Under 2008 konstaterades den dessutom första gången från Gotland. Släktets arter är som mest aktiva under vår-försommar, vilket troligen bidrar till en viss skenbar sällsynthet. I våra grannländer är den rapporterad från Danmark (Östjylland samt Bornholm), Finland samt Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och västra Asien. Även i Danmark är arten rödlistad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i blomknoppar av alm. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i blomknoppar av alm (Ulmus spp.). Enligt uppgifter från Centraleuropa (Rheinheimer & Hassler 2010) utnyttjar arten lundalm (Ulmus minor) och vresalm (Ulmus laevis), men däremot inte skogsalm (Ulmus glabra). Artens svenska utbredning visar dock att den åtminstone delvis utnyttjar skogsalm. De fullbildade skalbaggarna kläcks fram under vår- och försommar, och kan då en kort tid påträffas på värdväxten. Därefter går djuren in i en sommardiapaus till sensommar-höst då fortplantning och äggläggning sker. Larven kläcks sedan fram under tidig vår och lever i blomknopparna, där även förpuppningen sker (Rheinheimer & Hassler 2010).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· almar
· almar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Anthonomus, Art Anthonomus ulmi (De Geer, 1775) Synonymer Anthonomus inversus Bedel, 1884

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i blomknoppar av alm. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,3–3,7 mm lång vivel med päronformig kropp och långt snyte. Färgen är brunröd med ett ljusare tvärband baktill på täckvingarna. Benen är brunröda med kraftiga tänder på framlåren. Det finns flera snarlika arter i släktet och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anthonomus ulmi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anthonomus ulmi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad i spridda landskap inom almens utbredningsområde, från Skåne till Södermanland. Endast på Öland och i Skåne är arten spridd, och det är också från dessa landskap som sentida fynd är kända. Under 2008 konstaterades den dessutom första gången från Gotland. Släktets arter är som mest aktiva under vår-försommar, vilket troligen bidrar till en viss skenbar sällsynthet. I våra grannländer är den rapporterad från Danmark (Östjylland samt Bornholm), Finland samt Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och västra Asien. Även i Danmark är arten rödlistad.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Anthonomini  
 • Släkte
  Anthonomus  
 • Art
  Anthonomus ulmi(De Geer, 1775)
  Synonymer
  Anthonomus inversus Bedel, 1884

Larvutvecklingen sker i blomknoppar av alm (Ulmus spp.). Enligt uppgifter från Centraleuropa (Rheinheimer & Hassler 2010) utnyttjar arten lundalm (Ulmus minor) och vresalm (Ulmus laevis), men däremot inte skogsalm (Ulmus glabra). Artens svenska utbredning visar dock att den åtminstone delvis utnyttjar skogsalm. De fullbildade skalbaggarna kläcks fram under vår- och försommar, och kan då en kort tid påträffas på värdväxten. Därefter går djuren in i en sommardiapaus till sensommar-höst då fortplantning och äggläggning sker. Larven kläcks sedan fram under tidig vår och lever i blomknopparna, där även förpuppningen sker (Rheinheimer & Hassler 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
Arten fordrar blommade alm för sin överlevnad. Almsjukan med påföljande borthuggning av alm utgör antagligen ett hot mot arten. Det är oklart hur stort detta hot är, då almar ofta kan blomma redan som ganska unga, innan de hunnit drabbas av almsjukan.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas för att klarlägga om den finns kvar utanför Öland och Skåne. Situationen för skogsalmen bör övervakas för att klarlägga i vilken utsträckning blommande alm finns kvar efter almsjukans härjningar.

Jansson, A. 1921. Coleopterologiska bidrag. 4–5. Ent. Tidskr. 42: 175–210.

Jansson. A. 1929. Insektgeografiskt märkliga fynd på Öland sommaren 1928. Ent. Tidskr. 50: 54–69.

Palm, T. 1933. Anmärkningsvärda coleopterfynd från Sydskånes kusttrakter. Ent. Tidskr. 54: 89–105.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012, Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Anthonomini  
 • Släkte
  Anthonomus  
 • Art
  Anthonomus ulmi, (De Geer, 1775)
  Synonymer
  Anthonomus inversus Bedel, 1884
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012, Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2012.