Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  snyltdyngbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Aphodius porcus
Snyltdyngbagge Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,5-5 mm lång bladhorning med kullrig, cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är svart med benen brunaktiga, täckvingarna roströda. Täckvingarnas översida har en grov, rynkig skulptur. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för snyltdyngbagge Observationer i Sverige för snyltdyngbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Östergötland och Västergötland. Arten var tidigare endast känd från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland, men har under de riktade inventeringar som gjorts sedan 2000 påträffats i flera nya landskap. Närmast i Danmark, Norge och Baltikum. Den är även känd från Danmark, Norge, Mellan- och Sydeuropa, Baltikum och Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i spillning på torr, öppen, sandig betesmark. Anges vara parasit i yngelkamrarna av tordyvlar (Geotrupes). Känd från glest spridda lokaler i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, på Öland och Gotland och Östergötland. Sporadisk i sitt uppträdande och känd från få lokaler, men sannolikt något förbisedd. Tänkbara hot är nedläggning av betesmark, men också ändringar i betesdriften. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i spillning på torr, öppen, betesmark, t.ex. sandmark, torrängar eller alvarmark. Anges vara parasit i yngelkamrarna av tordyvlar (Geotrupes), och påträffas vanligen i eller i nära anslutning till dessas gångsystem. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest på hösten, och arten kan p.g.a. sin relativt sena aktivitetsperiod vara något förbisedd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· hjortdjur
· hjortdjur
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Aphodius, Art Aphodius porcus (Fabricius, 1792) - snyltdyngbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i spillning på torr, öppen, sandig betesmark. Anges vara parasit i yngelkamrarna av tordyvlar (Geotrupes). Känd från glest spridda lokaler i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, på Öland och Gotland och Östergötland. Sporadisk i sitt uppträdande och känd från få lokaler, men sannolikt något förbisedd. Tänkbara hot är nedläggning av betesmark, men också ändringar i betesdriften. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Konventioner Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
En 4,5-5 mm lång bladhorning med kullrig, cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är svart med benen brunaktiga, täckvingarna roströda. Täckvingarnas översida har en grov, rynkig skulptur. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för snyltdyngbagge

Länsvis förekomst och status för snyltdyngbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för snyltdyngbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Östergötland och Västergötland. Arten var tidigare endast känd från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland, men har under de riktade inventeringar som gjorts sedan 2000 påträffats i flera nya landskap. Närmast i Danmark, Norge och Baltikum. Den är även känd från Danmark, Norge, Mellan- och Sydeuropa, Baltikum och Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Aphodiini  
 • Släkte
  Aphodius  
 • Art
  Aphodius porcus(Fabricius, 1792) - snyltdyngbagge

Lever i spillning på torr, öppen, betesmark, t.ex. sandmark, torrängar eller alvarmark. Anges vara parasit i yngelkamrarna av tordyvlar (Geotrupes), och påträffas vanligen i eller i nära anslutning till dessas gångsystem. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest på hösten, och arten kan p.g.a. sin relativt sena aktivitetsperiod vara något förbisedd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Har betydelse)
· hjortdjur - Cervidae (Har betydelse)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Viktig)
Hotas framför allt av nerläggning av betesmark, men också av ändringar i betesdriften. Minskningen av arealen betesmark har slagit särskilt hårt mot de magra, sandiga markerna. Ett generellt sett lägre betestryck leder dessutom till en tätare vegetationsstruktur med färre markblottor. Detta leder till ett mindre gynnsamt mikroklimat, och den tätare grässvålen missgynnar också på ett mer direkt sätt de grävande arterna. Användandet av avmaskningsmedel (avermectiner) utgör en ytterligare belastning på populationer som redan är hårt trängda.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll en relativt hård hävd av magra, ogödslade naturbetesmarker, och undvik användandet av avmaskningsmedel.

Landin, B. -O. 1957. Bladhorningar. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Ljungberg, H. 2002a. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Aphodiini  
 • Släkte
  Aphodius  
 • Art
  Aphodius porcus, (Fabricius, 1792) - snyltdyngbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.