Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Squamapion flavimanum

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Squamapion flavimanum
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,6–2 mm lång, kullrig vivel. Kropp och ben är svarta, frambenen ibland något ljusare brunaktiga. Översidan ger ett något gråaktigt intryck p.g.a. en gles vit behåring. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Squamapion flavimanum Observationer i Sverige för Squamapion flavimanum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd från Uppland (Runmarö, äldre fynd) och Persö i Trosa skärgård i Södermanland. Arten upptäcktes på Persö först på 1960-talet, och kan till viss del vara förbisedd. Närmaste fyndorter ligger i Estland och på Sydsjälland i Danmark. Utbredningen sträcker sig från Frankrike och Sydengland i väster till Anatolien och Kaukasus i öster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever hos oss på kungsmynta (Origanum vulgare), på torra, öppna marker. I Sverige funnen på örtrika torrängar nära havet med kungsmynta, gulsporre, äkta johannesört m.fl. växter. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (400-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever hos oss på kungsmynta (Origanum vulgare), på torra, öppna marker. I Sverige funnen på örtrika torrängar nära havet med kungsmynta, gulsporre, äkta johannesört m.fl. växter. Även i Mellaneuropa på varma, öppna torrmarker på kalkrik berggrund, ofta nära havet, t.ex. torrängar, skogsbryn, kustklintar, sydbranter samt trädesåkrar. Arten har i Frankrike även rapporterats från andra kransblommiga örter (Mentha, Calamintha, Clinopodium). Larven utvecklas i stängeln, huvudsakligen i den nedre delen ner till rothalsen. Den fullbildade skalbaggen kläcks på sensommaren (senare halvan av juli-början av augusti) och kan observeras på värdväxten under augusti-oktober.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kungsmynta
· kungsmynta
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Apionidae (spetsvivlar), Släkte Squamapion, Art Squamapion flavimanum (Gyllenhal, 1833) Synonymer Apion flavimanum Gyllenhal, 1833

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever hos oss på kungsmynta (Origanum vulgare), på torra, öppna marker. I Sverige funnen på örtrika torrängar nära havet med kungsmynta, gulsporre, äkta johannesört m.fl. växter. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (400-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 1,6–2 mm lång, kullrig vivel. Kropp och ben är svarta, frambenen ibland något ljusare brunaktiga. Översidan ger ett något gråaktigt intryck p.g.a. en gles vit behåring. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Squamapion flavimanum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Squamapion flavimanum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd från Uppland (Runmarö, äldre fynd) och Persö i Trosa skärgård i Södermanland. Arten upptäcktes på Persö först på 1960-talet, och kan till viss del vara förbisedd. Närmaste fyndorter ligger i Estland och på Sydsjälland i Danmark. Utbredningen sträcker sig från Frankrike och Sydengland i väster till Anatolien och Kaukasus i öster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Kalcapiini  
 • Släkte
  Squamapion  
 • Art
  Squamapion flavimanum(Gyllenhal, 1833)
  Synonymer
  Apion flavimanum Gyllenhal, 1833

Lever hos oss på kungsmynta (Origanum vulgare), på torra, öppna marker. I Sverige funnen på örtrika torrängar nära havet med kungsmynta, gulsporre, äkta johannesört m.fl. växter. Även i Mellaneuropa på varma, öppna torrmarker på kalkrik berggrund, ofta nära havet, t.ex. torrängar, skogsbryn, kustklintar, sydbranter samt trädesåkrar. Arten har i Frankrike även rapporterats från andra kransblommiga örter (Mentha, Calamintha, Clinopodium). Larven utvecklas i stängeln, huvudsakligen i den nedre delen ner till rothalsen. Den fullbildade skalbaggen kläcks på sensommaren (senare halvan av juli-början av augusti) och kan observeras på värdväxten under augusti-oktober.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kungsmynta - Origanum vulgare (Viktig)
Endast en lokal är känd, men arten kan till viss del vara förbisedd. Tänkbara hot är igenväxning p.g.a. upphörd hävd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Cmoluch, Z. 1971. Studien über Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) xerothermer Pflanzenassoziationen der Lubliner Hochebene. Acta Zoologica Cracoviensia 16(2): 29–216.

Dieckmann, L. 1977. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Apioninae). Beiträge zur Entomologie 27: 7–143.

Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of northern Europe. Fauna Ent. Scand. Vol. 10. Brill, Leiden.

Hyman, P. S. (M. S. Parsons rev.). 1992. A review of the scarce and threatened Coleoptera of Great Britain. Part 1. UK Nature Conservation No. 3. The UK Joint Nature Conservation Committee, Peterborough.

Lohse, G.-A. 1981. Unterfamilie: Apioninae. I: Freude, H., K. W. Harde & G.-A. Lohse (red.). Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. Goecke & Evers, Krefeld, ss. 127–183.

Lundberg, S. & F. Olsson. 1968. Fem för Sverige nya vivlar (Col. Curculionidae). Entomologisk Tidskrift 89(1–2): 74–76.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Sörensson 1997. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Kalcapiini  
 • Släkte
  Squamapion  
 • Art
  Squamapion flavimanum, (Gyllenhal, 1833)
  Synonymer
  Apion flavimanum Gyllenhal, 1833
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Sörensson 1997. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.