Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydlig gråspetsvivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Eutrichapion melancholicum
Sydlig gråspetsvivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,5 mm lång vivel med breda, kullriga täckvingar, långa ben och långt, smalt snyte. Kroppen är svart med en vit behåring som ger översidan ett gråaktigt intryck. Ben och antenner är svarta, med antennbasen något ljusare.
Utbredning
Länsvis förekomst för sydlig gråspetsvivel Observationer i Sverige för sydlig gråspetsvivel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne. Arten upptäcktes i början av 1940-talet på en lokal nära Torna Hällestad, och har sedan dess återfunnits i detta område och på ytterligare några lokaler. En uppgift om ett fynd i Uppland har visat sig vara baserad på en felbestämning. Närmast i Danmark och på en lokal i södra Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på olika arter av släktet Lathyrus, i de nordiska länderna på backvial (Lathyrus silvestris). I öppna och torra miljöer såsom skogsbryn, vägslänter, gamla grustag och liknande. Endast funnen i Skåne. Få kända lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av släktet Lathyrus, i de nordiska länderna på backvial (Lathyrus sylvestris). I öppna och torra miljöer såsom skogsbryn, vägslänter, gamla grustag och liknande. Larverna utvecklas i blommorna. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten fram till september. De övervintrar och fortplantar sig sedan påföljande vår.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backvial
· backvial
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Apionidae (spetsvivlar), Släkte Eutrichapion, Art Eutrichapion melancholicum (Wencker, 1864) - sydlig gråspetsvivel Synonymer Apion melancholicum Wencker, 1864

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på olika arter av släktet Lathyrus, i de nordiska länderna på backvial (Lathyrus silvestris). I öppna och torra miljöer såsom skogsbryn, vägslänter, gamla grustag och liknande. Endast funnen i Skåne. Få kända lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–2,5 mm lång vivel med breda, kullriga täckvingar, långa ben och långt, smalt snyte. Kroppen är svart med en vit behåring som ger översidan ett gråaktigt intryck. Ben och antenner är svarta, med antennbasen något ljusare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sydlig gråspetsvivel

Länsvis förekomst och status för sydlig gråspetsvivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydlig gråspetsvivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne. Arten upptäcktes i början av 1940-talet på en lokal nära Torna Hällestad, och har sedan dess återfunnits i detta område och på ytterligare några lokaler. En uppgift om ett fynd i Uppland har visat sig vara baserad på en felbestämning. Närmast i Danmark och på en lokal i södra Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Oxystomatini  
 • Släkte
  Eutrichapion  
 • Art
  Eutrichapion melancholicum(Wencker, 1864) - sydlig gråspetsvivel
  Synonymer
  Apion melancholicum Wencker, 1864

Lever på olika arter av släktet Lathyrus, i de nordiska länderna på backvial (Lathyrus sylvestris). I öppna och torra miljöer såsom skogsbryn, vägslänter, gamla grustag och liknande. Larverna utvecklas i blommorna. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten fram till september. De övervintrar och fortplantar sig sedan påföljande vår.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark, Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backvial - Lathyrus sylvestris (Viktig)
Någon minskning har ej noterats, men arten har en begränsad utbredning och kan antas vara missgynnad av igenväxning i brynmiljöer.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Brynmiljöer måste bevaras för att gynna arten.

Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Ent. Scand. 34. Brill, Leiden.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Oxystomatini  
 • Släkte
  Eutrichapion  
 • Art
  Eutrichapion melancholicum, (Wencker, 1864) - sydlig gråspetsvivel
  Synonymer
  Apion melancholicum Wencker, 1864
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.