Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Squamapion oblivium

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Squamapion oblivium
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,3-1,6 mm lång, kullrig vivel. Kropp och benen är enfärgat svarta, översidan ger ett något gråaktigt intryck p.g.a. en gles vit behåring. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Squamapion oblivium Observationer i Sverige för Squamapion oblivium
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Är i Sverige uppgiven från ett litet antal spridda lokaler i fem sydliga landskap (Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland). Flertalet av dessa fynd baserar sig dock troligen på förväxling med den snarlika A. atomarium. Säkert belagda fynd är endast kända från Skåne (Maglehem nära ostkusten och Vomb i det sydliga inlandet). I Norden föreligger i övrigt endast fynd från Jylland. Utbredningen i Europa är osammanhängande men sträcker sig från Frankrike i väster till Anatolien i öster, i Sydeuropa med stora luckor. I Danmark är arten rödlistad som sårbar. I Sachsen-Anhalt (BRD) listad i kategori 1 ("von Aussterben bedroht") liksom i Thüringen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på olika arter av timjan (Thymus spp.). I norden är fynd endast gjorda på backtimjan (T. serpyllum), men i andra länder uppges arten också leva på stortimjan (T. pulegioides) och trädgårdstimjan (T. vulgaris). På öppna, varma, solexponerade torrmarker såsom sandig hedmark, magra torrängar och betesmarker, gärna i sydsluttningar. I Skåne funnen på sandmarker med borsttåtelhed eller sandstäppsvegetation. Har varit uppgiven från flera sydsvenska landskap men flertalet uppgifter är baserade på felbestämningar. Säkra uppgifter finns endast från några få lokaler i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (8-24). Förekomstarean (AOO) skattas till 48 (32-96) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av timjan (Thymus spp.). I norden är fynd endast gjorda på backtimjan (T. serpyllum), men i andra länder uppges arten också leva på stortimjan (T. pulegioides) och trädgårdstimjan (T. vulgaris). På öppna, varma, solexponerade torrmarker såsom sandig hedmark, magra torrängar och betesmarker, gärna i sydsluttningar. I Skåne funnen på sandmarker med borsttåtelhed eller sandstäppsvegetation. Arten är värmekrävande och därför knuten till platser där bete eller annan markstörning vidmakthåller en kort vegetation med brutet vegetationstäcke och markblottor. I Mellaneuropa också i klinter eller bergbranter, gärna med kalkberggrund. Larven utvecklas troligen i stängeln på värdväxten och den fullbildade skalbaggen kläcks under den senare hälften av sommaren. Den kan då i augusti-september lokalt uppträda i större antal.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backtimjan
· backtimjan
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Apionidae (spetsvivlar), Släkte Squamapion, Art Squamapion oblivium (Schilsky, 1902) Synonymer Apion oblivium Schilsky, 1902

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på olika arter av timjan (Thymus spp.). I norden är fynd endast gjorda på backtimjan (T. serpyllum), men i andra länder uppges arten också leva på stortimjan (T. pulegioides) och trädgårdstimjan (T. vulgaris). På öppna, varma, solexponerade torrmarker såsom sandig hedmark, magra torrängar och betesmarker, gärna i sydsluttningar. I Skåne funnen på sandmarker med borsttåtelhed eller sandstäppsvegetation. Har varit uppgiven från flera sydsvenska landskap men flertalet uppgifter är baserade på felbestämningar. Säkra uppgifter finns endast från några få lokaler i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (8-24). Förekomstarean (AOO) skattas till 48 (32-96) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,3-1,6 mm lång, kullrig vivel. Kropp och benen är enfärgat svarta, översidan ger ett något gråaktigt intryck p.g.a. en gles vit behåring. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Squamapion oblivium

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Squamapion oblivium

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Är i Sverige uppgiven från ett litet antal spridda lokaler i fem sydliga landskap (Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland). Flertalet av dessa fynd baserar sig dock troligen på förväxling med den snarlika A. atomarium. Säkert belagda fynd är endast kända från Skåne (Maglehem nära ostkusten och Vomb i det sydliga inlandet). I Norden föreligger i övrigt endast fynd från Jylland. Utbredningen i Europa är osammanhängande men sträcker sig från Frankrike i väster till Anatolien i öster, i Sydeuropa med stora luckor. I Danmark är arten rödlistad som sårbar. I Sachsen-Anhalt (BRD) listad i kategori 1 ("von Aussterben bedroht") liksom i Thüringen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Kalcapiini  
 • Släkte
  Squamapion  
 • Art
  Squamapion oblivium(Schilsky, 1902)
  Synonymer
  Apion oblivium Schilsky, 1902

Lever på olika arter av timjan (Thymus spp.). I norden är fynd endast gjorda på backtimjan (T. serpyllum), men i andra länder uppges arten också leva på stortimjan (T. pulegioides) och trädgårdstimjan (T. vulgaris). På öppna, varma, solexponerade torrmarker såsom sandig hedmark, magra torrängar och betesmarker, gärna i sydsluttningar. I Skåne funnen på sandmarker med borsttåtelhed eller sandstäppsvegetation. Arten är värmekrävande och därför knuten till platser där bete eller annan markstörning vidmakthåller en kort vegetation med brutet vegetationstäcke och markblottor. I Mellaneuropa också i klinter eller bergbranter, gärna med kalkberggrund. Larven utvecklas troligen i stängeln på värdväxten och den fullbildade skalbaggen kläcks under den senare hälften av sommaren. Den kan då i augusti-september lokalt uppträda i större antal.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backtimjan - Thymus serpyllum (Viktig)
· timjan - Thymus (Viktig)
Hotas av igenväxning av sandfält p.g.a. upphörd eller alltför svag beteshävd, samt av igenplantering av sandmarker eller annan exploatering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av sandmarker.

Cmoluch, Z. 1971. Studien über Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) xerothermer Pflanzenassoziationen der Lubliner Hochebene. Acta Zoologica Cracoviensia 16(2): 29–216.

Dieckmann, L. 1977. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Apioninae). Beiträge zur Entomologie 27: 7–143.

Gillerfors, G. 1982. Anteckningar om svenska coleoptera. Entomologisk Tidskrift 103: 73–77.

Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of northern Europé. Fauna Entomological Scandinavica. Vol. 10. Brill, Leiden.

Lohse, G.-A. 1981. Unterfamilie: Apioninae. I: Freude, H., K. W. Harde & G.-A. Lohse (red.). Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. Goecke & Evers, Krefeld, ss. 127–183.

Nyholm, T. 1937. Coleopterologiska meddelanden. I. Opuscula Entomologica 2: 40–42.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Sörensson 1997. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Kalcapiini  
 • Släkte
  Squamapion  
 • Art
  Squamapion oblivium, (Schilsky, 1902)
  Synonymer
  Apion oblivium Schilsky, 1902
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Sörensson 1997. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.