Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ischnopterapion modestum

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ischnopterapion modestum
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,5 mm lång vivel med smal, långsträckt kroppsform. Kroppen är svart med ett svagt grönaktigt metallskimmer och en sparsam vit behåring. Ben och antenner är svarta. Arten är ytterst snarlik den allmänna arten A. loti, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ischnopterapion modestum Observationer i Sverige för Ischnopterapion modestum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har först relativt nyligen uppmärksammats i Sverige, och var länge känd endast från en lokal i Skåne. Riktat eftersök på värdväxten har dock visat att arten är relativt utbredd i Skåne och i södra Halland. Närmast uppträder arten i Danmark. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på stor käringtand på fuktängar, i dikeskanter, fuktängar och vägslänter. Var länge känd endast från en lokal i Skåne och har varit förbisedd pga bestämningsproblem, men har på senare tid påträffats på ett 10-tal lokaler i Skåne och Halland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (4000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i de nordiska länderna uteslutande på stor käringtand, Lotus pedunculatus, i de södra delarna av utbredningsområdet också på andra arter av släktet Lotus. Främst på fuktig ängs- eller betesmark, i dikeskanter eller i gamla grustag, men kan också uppträda i stort antal där värdväxten förekommer i vallodlingar. Larverna utvecklas i frökapslarna. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten fram till september. De övervintrar och fortplantar sig sedan påföljande vår.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· sumpkäringtand
· sumpkäringtand
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Apionidae (spetsvivlar), Släkte Ischnopterapion, Art Ischnopterapion modestum (Germar, 1817) Synonymer Apion modestum Germar, 1817

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på stor käringtand på fuktängar, i dikeskanter, fuktängar och vägslänter. Var länge känd endast från en lokal i Skåne och har varit förbisedd pga bestämningsproblem, men har på senare tid påträffats på ett 10-tal lokaler i Skåne och Halland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (4000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–2,5 mm lång vivel med smal, långsträckt kroppsform. Kroppen är svart med ett svagt grönaktigt metallskimmer och en sparsam vit behåring. Ben och antenner är svarta. Arten är ytterst snarlik den allmänna arten A. loti, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ischnopterapion modestum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ischnopterapion modestum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har först relativt nyligen uppmärksammats i Sverige, och var länge känd endast från en lokal i Skåne. Riktat eftersök på värdväxten har dock visat att arten är relativt utbredd i Skåne och i södra Halland. Närmast uppträder arten i Danmark. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Oxystomatini  
 • Släkte
  Ischnopterapion  
 • Art
  Ischnopterapion modestum(Germar, 1817)
  Synonymer
  Apion modestum Germar, 1817

Lever i de nordiska länderna uteslutande på stor käringtand, Lotus pedunculatus, i de södra delarna av utbredningsområdet också på andra arter av släktet Lotus. Främst på fuktig ängs- eller betesmark, i dikeskanter eller i gamla grustag, men kan också uppträda i stort antal där värdväxten förekommer i vallodlingar. Larverna utvecklas i frökapslarna. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten fram till september. De övervintrar och fortplantar sig sedan påföljande vår.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· sumpkäringtand - Lotus pedunculatus (Viktig)
Artens förekomst och status är dåligt känd. Värdväxten är dock missgynnad av igenväxning av fuktängar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av fuktängar.

Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Ent. Scand. 34. Brill, Leiden.

Ljungberg, H. (2004). Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Oxystomatini  
 • Släkte
  Ischnopterapion  
 • Art
  Ischnopterapion modestum, (Germar, 1817)
  Synonymer
  Apion modestum Germar, 1817
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.