Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Armadillidium opacum

Organismgrupp Kräftdjur, Landgråsuggor Armadillidium opacum
  Kräftdjur, Landgråsuggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor (upp till 13 mm) klotgråsugga som likt den vanliga klotgråsuggan Armadillidium vulgare och andra arter i släktet rullar ihop sig till ett klot när den störs. Den är svartbrun och ofta enfärgad och skiljs, förutom på storleken, från den vanliga klotgråsuggan på att ryggsidan har tät punktur (slät hos vulgare) och att det, sett ovanifrån, finns en springa innanför den så kallade frontalplattan på huvudets framkant. Det finns i Sverige ytterligare tre arter i släktet, se Enckell 1980 för diagnostiska karaktärer.
Utbredning
Länsvis förekomst för Armadillidium opacum Observationer i Sverige för Armadillidium opacum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är A. opacum påträffad upp till Mälarlandskapen. Artens utbredning uppvisar dock stora luckor och är utpräglat östlig. Den är även känd från några isolerade områden längs kusten upp till Medelpad. Inom delar av det östsvenska utbredningsområdet är den tämligen allmän. Arten kan betraktas som centraleuropeisk med ett utbredningsområde söderut till Frankrike och norra Italien. Den är även funnen i Estland och sydligaste Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i blockrik lövskog (ofta med hassel), lövängar och ljusa hagmarker, steniga torrängar och i kalkkärr. Arten är tydligt kalkgynnad. Den är påträffad främst i östra delen av landet upp till Mälarlandskapen med stora utbredningsluckor. Längs norrlandskusten känd från några isolerade områden upp till Hälsingland och Medelpad. Den hotas av igenväxning av lövängar och hagar, framförallt då de planteras med barrträd. Även dikning av kalkkärr är ett hot. Den minskar där kulturlandskapet snabbt förändras. Vi har ett betydande antal fynd från 1870-1970, därefter bara sporadiska fynd. I huvudsak beror detta säkert på avsaknad av eftersök, arten behöver därför inventeras. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (50-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Arten förekommer i blockrika lövskogsbiotoper, ofta med hassel, samt i lövängar och ljusa hagmarker. Den påträffas även på steniga torrängar och, då den inom hela sitt utbredningsområde är tydligt kalkgynnad, i kalkkärr.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Isopoda (gråsuggor och tånglöss), Familj Armadillidiidae (klotgråsuggor), Släkte Armadillidium, Art Armadillidium opacum (Koch, 1844) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i blockrik lövskog (ofta med hassel), lövängar och ljusa hagmarker, steniga torrängar och i kalkkärr. Arten är tydligt kalkgynnad. Den är påträffad främst i östra delen av landet upp till Mälarlandskapen med stora utbredningsluckor. Längs norrlandskusten känd från några isolerade områden upp till Hälsingland och Medelpad. Den hotas av igenväxning av lövängar och hagar, framförallt då de planteras med barrträd. Även dikning av kalkkärr är ett hot. Den minskar där kulturlandskapet snabbt förändras. Vi har ett betydande antal fynd från 1870-1970, därefter bara sporadiska fynd. I huvudsak beror detta säkert på avsaknad av eftersök, arten behöver därför inventeras. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (50-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(i,ii,iii,iv)).
En medelstor (upp till 13 mm) klotgråsugga som likt den vanliga klotgråsuggan Armadillidium vulgare och andra arter i släktet rullar ihop sig till ett klot när den störs. Den är svartbrun och ofta enfärgad och skiljs, förutom på storleken, från den vanliga klotgråsuggan på att ryggsidan har tät punktur (slät hos vulgare) och att det, sett ovanifrån, finns en springa innanför den så kallade frontalplattan på huvudets framkant. Det finns i Sverige ytterligare tre arter i släktet, se Enckell 1980 för diagnostiska karaktärer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Armadillidium opacum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Armadillidium opacum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är A. opacum påträffad upp till Mälarlandskapen. Artens utbredning uppvisar dock stora luckor och är utpräglat östlig. Den är även känd från några isolerade områden längs kusten upp till Medelpad. Inom delar av det östsvenska utbredningsområdet är den tämligen allmän. Arten kan betraktas som centraleuropeisk med ett utbredningsområde söderut till Frankrike och norra Italien. Den är även funnen i Estland och sydligaste Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Isopoda - gråsuggor och tånglöss 
 • Underordning
  Oniscoidea - landgråsuggor 
 • Infraordning
  Ligiamorpha  
 • Överfamilj
  Armadilloidea  
 • Familj
  Armadillidiidae - klotgråsuggor 
 • Släkte
  Armadillidium  
 • Art
  Armadillidium opacum(Koch, 1844)

Arten förekommer i blockrika lövskogsbiotoper, ofta med hassel, samt i lövängar och ljusa hagmarker. Den påträffas även på steniga torrängar och, då den inom hela sitt utbredningsområde är tydligt kalkgynnad, i kalkkärr.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Arten går tillbaka där kulturlandskapet förändras snabbt. Den missgynnas av igen-växning av lövängar och hagar, i synnerhet då dessa omvandlas till barrskog, samt av utdik-ning av kalkkärr.
Bevara artens livsmiljöer. Bibehåll lämplig hävd på de hävdade lokaler arten förekommer på. Bevara blockrika lövskogar och rikkärr.

Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Fältfauna. Signum i Lund. 685 s.

Lohmander, H. 1955. Faunistiskt fältarbete 1954. Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck.

Lohmander, H. 1960. Faunistiskt fältarbete i södra Sverige 1956–1959. Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Andersson 1997. Rev: Ulf Gärdenfors 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Isopoda - gråsuggor och tånglöss 
 • Underordning
  Oniscoidea - landgråsuggor 
 • Infraordning
  Ligiamorpha  
 • Överfamilj
  Armadilloidea  
 • Familj
  Armadillidiidae - klotgråsuggor 
 • Släkte
  Armadillidium  
 • Art
  Armadillidium opacum, (Koch, 1844)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Andersson 1997. Rev: Ulf Gärdenfors 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.