Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atheta autumnalis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Atheta autumnalis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,5 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Svart, täckvingar svartbruna, antennbas och ben rödgula. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atheta autumnalis Observationer i Sverige för Atheta autumnalis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Södermanland, Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Närmast känd från Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologi dåligt känd, men förmodligen knuten till trädsvampar eller svampangripen bark. Främst påträffad under blöt bark på döda träd, främst gran, som delvis ligger i vatten. Känd från Södermanland, Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är förmodligen knuten till trädsvampar eller svampangripen bark. Arten påträffas framför allt under blöt bark på döda träd, främst gran, som delvis ligger i vatten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Atheta, Art Atheta autumnalis (Erichson, 1839) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologi dåligt känd, men förmodligen knuten till trädsvampar eller svampangripen bark. Främst påträffad under blöt bark på döda träd, främst gran, som delvis ligger i vatten. Känd från Södermanland, Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2–2,5 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Svart, täckvingar svartbruna, antennbas och ben rödgula. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atheta autumnalis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atheta autumnalis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Södermanland, Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Närmast känd från Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Atheta  
 • Undersläkte
  Atheta (Atheta)  
 • Art
  Atheta autumnalis(Erichson, 1839)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är förmodligen knuten till trädsvampar eller svampangripen bark. Arten påträffas framför allt under blöt bark på döda träd, främst gran, som delvis ligger i vatten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotsituationen är svårbedömd. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Huggert, Lars. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Ent. Tidskr. 95: 100–106.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Atheta  
 • Undersläkte
  Atheta (Atheta)  
 • Art
  Atheta autumnalis, (Erichson, 1839)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.