Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atheta liturata

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Atheta liturata
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,7 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Svart eller brunsvart, täckvingar och ben ljusare. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atheta liturata Observationer i Sverige för Atheta liturata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Öland, Västergötland, Uppland, Västmanland och Gästrikland. Sentida fynd finns från Västergötland (Kinnekulle), Västmanland (Strömsholm) och Uppland (Båtforsområdet). Närmast känd från Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är knuten till trädsvampar på gamla ädellövträd och är mest funnen på svavel- och fjällticka. Känd från Skåne, Öland, Västergötland, Uppland, Västmanland och Gästrikland. Sentida fynd finns från Västergötland (Kinnekulle), Västmanland (Strömsholm) och Uppland (Båtforsområdet). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (24-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i eller i anslutning till ruttnande trädsvampar på gamla ädellövträd. Fullbildade skalbaggar är främst funna på svavel- och fjällticka i äldre lövträdsbestånd. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under högsommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Pleurotus
· Pleurotus
· fjällticka
· fjällticka
· svavelticka
· svavelticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Atheta, Art Atheta liturata (Stephens, 1832) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är knuten till trädsvampar på gamla ädellövträd och är mest funnen på svavel- och fjällticka. Känd från Skåne, Öland, Västergötland, Uppland, Västmanland och Gästrikland. Sentida fynd finns från Västergötland (Kinnekulle), Västmanland (Strömsholm) och Uppland (Båtforsområdet). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (24-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2–2,7 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Svart eller brunsvart, täckvingar och ben ljusare. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atheta liturata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atheta liturata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Öland, Västergötland, Uppland, Västmanland och Gästrikland. Sentida fynd finns från Västergötland (Kinnekulle), Västmanland (Strömsholm) och Uppland (Båtforsområdet). Närmast känd från Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Atheta  
 • Undersläkte
  Atheta (Tetropla)  
 • Art
  Atheta liturata(Stephens, 1832)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i eller i anslutning till ruttnande trädsvampar på gamla ädellövträd. Fullbildade skalbaggar är främst funna på svavel- och fjällticka i äldre lövträdsbestånd. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under högsommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Svampar och lavar (Har betydelse)
· fjällticka - Polyporus squamosus (Viktig)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Hotsituationen är svårbedömd. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö. Arten hotas genom en allt större brist på gamla skadade ädellövträd med trädsvampar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Palm, T. 1942. Coleopterfaunan vid Nedre Dalälven. Ent. Tidskr. 63: 1–59.

Sörensson, M. 1981. Anteckningar om intressanta aleochariner. Ent. Tidskr. 102: 62–64.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Atheta  
 • Undersläkte
  Atheta (Tetropla)  
 • Art
  Atheta liturata, (Stephens, 1832)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.