Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria alpina

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria alpina
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, brun och lätt avplattad art som blir 1,8 mm lång. På täckvingarna finns ofta ljusa längsband. Antennerna är kraftigt utformade och de tre yttersta lederna bildar en tydlig klubba. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria alpina Observationer i Sverige för Atomaria alpina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Lule lappmark. Främst i norra Sverige, söderut till Uppland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut genom Asien till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Biologin är dåligt känd. Arten påträffas oftast under svampig granbark och på undersidan av klibbtickor på granstubbar och granlågor. Mer sällan hittas den på andra trädslag, t.ex. björk och då i anslutning till trädsvampar. Utbredd från Skåne till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (200-1500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (800-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten påträffas oftast under svampig granbark och på undersidan av klibbtickor på granstubbar och granlågor. Mer sällan hittas den på andra trädslag, t.ex. björk och då i anslutning till trädsvampar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· popplar
· popplar
· rönn
· rönn
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· eldticka
· eldticka
· klibbticka
· klibbticka
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria alpina Heer, 1841 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten påträffas oftast under svampig granbark och på undersidan av klibbtickor på granstubbar och granlågor. Mer sällan hittas den på andra trädslag, t.ex. björk och då i anslutning till trädsvampar. Utbredd från Skåne till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (200-1500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (800-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En långsmal, brun och lätt avplattad art som blir 1,8 mm lång. På täckvingarna finns ofta ljusa längsband. Antennerna är kraftigt utformade och de tre yttersta lederna bildar en tydlig klubba. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria alpina

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria alpina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Lule lappmark. Främst i norra Sverige, söderut till Uppland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut genom Asien till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria alpinaHeer, 1841

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten påträffas oftast under svampig granbark och på undersidan av klibbtickor på granstubbar och granlågor. Mer sällan hittas den på andra trädslag, t.ex. björk och då i anslutning till trädsvampar.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· eldticka - Phellinus igniarius (Har betydelse)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Arten förekommer i äldre gran- och blandskogsbestånd och missgynnas av rationellt skogsbruk.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla granbestånd med döda träd bör så långt möjligt sparas i större delen av landet.

Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. Ent. Tidskr. 101: 29–42.

Jansson, A. och Palm, T. 1936. Resultat av en coleopterologisk studieresa till nordvästra Jämtlands fjälltrakter.

(Mit Auszug in deutscher Sprache). Ent. Tidskr. 57: 180–226.

Leiler, T.-E. 1983. Något om skalbaggsfaunan i Peljekaise nationalpark. Ent. Tidskr. 104: 23–27.

Palm, T. 1946. Coleopterfaunan i jämtländsk lavgranskog. I. Träd- och trädsvampfaunan. Ent. Tidskr. 67: 109–139.

Sjöberg, O. 1928. För Sveriges fauna nya eller sällsynta Coleoptera huvudsakligen från det norrländska skogsområdet. Ent. Tidskr. 49: 115–125.

Wirén, E. 1942. Bidrag till kännedomen om östra Värmlands coleopterfauna och en kortfattad jämförelse mellan coleopterfaunan och fågelfaunan i Lungsunds socken. Ent. Tidskr. 63: 71–79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria alpina, Heer, 1841
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.