Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria diluta

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria diluta
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ljust gulröd art som är smalt byggd och 1,8 mm lång. Täckvingarna är tydligt avplattade. Längst fram på skuldrorna finns en liten tandformad utvidgning. Antennerna är långa och mycket kraftigt byggda. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria diluta Observationer i Sverige för Atomaria diluta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i Skåne, Halland, Småland, Östergötland, Närke och Uppland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förmodligen knuten till möglig bark och ved. I Sverige funnen i en murken almstubbe, i lös ved i en almlåga, i murken ekved tillsammans med myran Lasius brunneus samt i mulm i en grov bokstubbe. Känd från Skåne, Halland, Småland, Östergötland, Närke och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar, förmodligen främst i svampangripen bark och ved. I Sverige är arten funnen i en murken almstubbe, i lös ved i en almlåga, i murken ekved tillsammans med myran Lasius brunneus samt i mulm i en grov bokstubbe. Den har även påträffats flygande på kvällen och vid kvällshåvning i gammal bokskog. Också utomlands är de flesta fynd gjorda i murkna lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fnöskticka
· fnöskticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria diluta Erichson, 1846 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förmodligen knuten till möglig bark och ved. I Sverige funnen i en murken almstubbe, i lös ved i en almlåga, i murken ekved tillsammans med myran Lasius brunneus samt i mulm i en grov bokstubbe. Känd från Skåne, Halland, Småland, Östergötland, Närke och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En ljust gulröd art som är smalt byggd och 1,8 mm lång. Täckvingarna är tydligt avplattade. Längst fram på skuldrorna finns en liten tandformad utvidgning. Antennerna är långa och mycket kraftigt byggda. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria diluta

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria diluta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i Skåne, Halland, Småland, Östergötland, Närke och Uppland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria dilutaErichson, 1846

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar, förmodligen främst i svampangripen bark och ved. I Sverige är arten funnen i en murken almstubbe, i lös ved i en almlåga, i murken ekved tillsammans med myran Lasius brunneus samt i mulm i en grov bokstubbe. Den har även påträffats flygande på kvällen och vid kvällshåvning i gammal bokskog. Också utomlands är de flesta fynd gjorda i murkna lövträd.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten tycks vara knuten till områden med gamla ädellövträd och är genom detta och sin sällsynthet hotad i landet.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bestånd med gamla och grova ädellövträd bör i största möjliga utsträckning sparas i Sydsverige.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 11–28.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria diluta, Erichson, 1846
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.