Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria elongatula

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria elongatula
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal men ganska välvt byggd brun art som blir upp till 2 mm lång. Antennerna är kraftigt byggda och de tre sista lederna är längre och bredare än de föregående lederna och bildar en tydlig klubba. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria elongatula Observationer i Sverige för Atomaria elongatula
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Halland och Småland till Lule Lappmark. Närmast i Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från östra Mellaneuropa österut till östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Artens biologi är dåligt känd, men den påträffas främst i naturskogsliknande granbestånd och är sannolikt knuten till trädsvampar på bl.a. gran. Utbredd från Halland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (50-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (200-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten påträffas främst i naturskogsliknande granbestånd. Inga detaljer om artens levnadssätt tycks vara kända vare sig från Sverige eller utlandet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· timmerticka
· timmerticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria elongatula Erichson, 1846 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Artens biologi är dåligt känd, men den påträffas främst i naturskogsliknande granbestånd och är sannolikt knuten till trädsvampar på bl.a. gran. Utbredd från Halland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (50-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (200-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En långsmal men ganska välvt byggd brun art som blir upp till 2 mm lång. Antennerna är kraftigt byggda och de tre sista lederna är längre och bredare än de föregående lederna och bildar en tydlig klubba. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria elongatula

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria elongatula

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Halland och Småland till Lule Lappmark. Närmast i Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från östra Mellaneuropa österut till östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria elongatulaErichson, 1846

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten påträffas främst i naturskogsliknande granbestånd. Inga detaljer om artens levnadssätt tycks vara kända vare sig från Sverige eller utlandet.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· timmerticka - Antrodia sinuosa (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Bristen på kunskap om artens biologi gör att hotbilden är oklar, men högst sannolikt missgynnas den av den krympande arealen kvarvarande naturskogsbestånd och bristen på död, tickbevuxen ved i rationellt skötta skogar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Urskogsliknande granbestånd bör generellt sparas i största möjliga utsträckning och mängden död, tickbevuxen ved ökas även i mer konventionellt brukade skogsbestånd. Det vore även önskvärt att förbättra kunskapen om artens biologi.

Johnson, C. 1978. New or little-known species of Atomaria (Coleoptera, Cryptophagidae) from Northern and Central Europe. Ent. scand. 9: 26–30.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria elongatula, Erichson, 1846
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.