Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria lapponica

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria lapponica
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal mörkbrun art som blir cirka 1,8 mm lång. Täckvingarnas bas och spets är tydligt ljusare än resten av kroppen. Ibland finns även ett ljusare längsband på täckvingarna. Antennklubban är påfallande bred hos denna art och består av de tre sista lederna. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria lapponica Observationer i Sverige för Atomaria lapponica
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Medelpad till Lule lappmark. Arten nybeskrevs så sent som 1978, och är utanför Sverige endast känd från Finland och nordvästra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Främst påträffad i urskogsliknande barrskogsbestånd, förmodligen knuten till klibbticka eller andra trädsvampar på gran. Arten nybeskrevs så sent som 1978. Utbredd från Medelpad till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten påträffas främst i anslutning till klibbticka o.a. trädsvampar på gran, oftast i naturskogsliknande granbestånd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp
· asp
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· klibbticka
· klibbticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria lapponica Johnson, 1978 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Främst påträffad i urskogsliknande barrskogsbestånd, förmodligen knuten till klibbticka eller andra trädsvampar på gran. Arten nybeskrevs så sent som 1978. Utbredd från Medelpad till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En långsmal mörkbrun art som blir cirka 1,8 mm lång. Täckvingarnas bas och spets är tydligt ljusare än resten av kroppen. Ibland finns även ett ljusare längsband på täckvingarna. Antennklubban är påfallande bred hos denna art och består av de tre sista lederna. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria lapponica

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria lapponica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Medelpad till Lule lappmark. Arten nybeskrevs så sent som 1978, och är utanför Sverige endast känd från Finland och nordvästra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria lapponicaJohnson, 1978

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten påträffas främst i anslutning till klibbticka o.a. trädsvampar på gran, oftast i naturskogsliknande granbestånd.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp - Populus tremula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Hotbilden är något oklar på grund av de bristfälliga kunskaperna om artens biologi, men den hör förmodligen hemma i gamla urskogsartade granbestånd.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara artens livsmiljö och förbättra om möjligt kunskaperna om dess biologi.

Persson, B. 1981. Nya landskapsfynd av skalbaggar. Ent. Tidskr. 102: 43–45.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria lapponica, Johnson, 1978
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.