Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria badia

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria badia
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal gulröd art som strax över 2 mm lång. Ofta är huvud och halssköld mörkare än resten av kroppen. Antennerna är kraftiga och endast de tre sista lederna är utvidgade och bildar en tydlig klubba. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria badia Observationer i Sverige för Atomaria badia
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Torne lappmark men söderut med stora luckor i utbredningen. Närmast i Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten påträffas främst i gamla granbestånd med en rik frekvens av klibbtickor på döda stubbar och lågor, men även på andra svampar på döda träd. Utbredd från Skåne till Torne lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-1500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Lever under bark och i svampangripen men fast ved i lågor och stubbar av gran, ibland även bok och björk. Arten påträffas främst i gamla granbestånd med en rik frekvens av klibbtickor på döda stubbar och lågor. Den fullbildade skalbaggen kan även anträffas på undersidan av tickor, främst klibbtickor, där den äter sporer. Den svärmar mycket tidigt på året, ofta redan den första varma vårdagen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· klibbticka
· klibbticka
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria badia Erichson, 1846 Synonymer Atomaria sahlbergi Sjöberg, 1947

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten påträffas främst i gamla granbestånd med en rik frekvens av klibbtickor på döda stubbar och lågor, men även på andra svampar på döda träd. Utbredd från Skåne till Torne lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-1500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En långsmal gulröd art som strax över 2 mm lång. Ofta är huvud och halssköld mörkare än resten av kroppen. Antennerna är kraftiga och endast de tre sista lederna är utvidgade och bildar en tydlig klubba. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria badia

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria badia

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Torne lappmark men söderut med stora luckor i utbredningen. Närmast i Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria badiaErichson, 1846
  Synonymer
  Atomaria sahlbergi Sjöberg, 1947

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Lever under bark och i svampangripen men fast ved i lågor och stubbar av gran, ibland även bok och björk. Arten påträffas främst i gamla granbestånd med en rik frekvens av klibbtickor på döda stubbar och lågor. Den fullbildade skalbaggen kan även anträffas på undersidan av tickor, främst klibbtickor, där den äter sporer. Den svärmar mycket tidigt på året, ofta redan den första varma vårdagen.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Flertalet fynd av denna art är gjorda i naturskogsområden med gammal granskog, och sådana biotoper blir allt ovanligare.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara artens livsmiljö.

Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. Ent. Tidskr. 101:29–42.

Baranowski, R. 1982. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 3. Ent. Tidskr. 103: 65–70.

Baranowski, R. & Nilsson, S. G. 1994. Vedinsekter på Tromtö. Länsstyrelsen i Blekinge län.

Palm, T. 1932. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. Tillägg. Ent. Tidskr. 53: 210–224.

Palm, T. 1946. Coleopterfaunan i jämtländsk lavgranskog. I. Träd- och trädsvampfaunan. Ent. Tidskr. 67: 109–139.

Sjöberg, O. 1947. Die Ergebnisse einer Genitaluntersuchung der nordischen Arten der Gattung Atomaria Steph.

(Col. Cryptophagidae). Ent. Tidskr. 68: 91–119.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria badia, Erichson, 1846
  Synonymer
  Atomaria sahlbergi Sjöberg, 1947
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.