Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Attagenus punctatus

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Attagenus punctatus
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vacker skalbagge som är crika 5 mm lång och svart med många kritvita små hårfläckar på ovansidan. De sista antennlederna är kraftigt förlängda och bredare än de övriga.
Utbredning
Länsvis förekomst för Attagenus punctatus Observationer i Sverige för Attagenus punctatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Upptäcktes i landet 1946 och är endast känd från några lokaler i östra Småland och på Öland. En obekräftad uppgift finns också från en lokal i Blekinge. Den är dessutom påträffad i Mellan- och Sydeuropa samt i Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever av döda insekter och andra animaliska rester, t.ex. i fågelbon. Påträffad i anslutning till döda stammar av ek och avenbok. Undantagsvis även funnen inomhus. Upptäcktes i landet 1946 och är endast känd från några lokaler i östra Småland och på Öland. En obekräftad uppgift finns också från en lokal i Blekinge. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever av döda insekter och förmodligen även andra animaliska rester som döda fåglar och mindre däggdjur. Larver och fullbildade skalbaggar är påträffade i och på döda stammar av gamla ekar och avenbokar, och förmodligen kan även andra lövträd utnyttjas. Undantagsvis är arten även funnen inomhus. De fullbildade skalbaggarna är pollenätare och uppsöker blommor av bland annat hagtorn.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· avenbok
· avenbok
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dermestidae (ängrar), Släkte Attagenus, Art Attagenus punctatus (Scopoli, 1772) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever av döda insekter och andra animaliska rester, t.ex. i fågelbon. Påträffad i anslutning till döda stammar av ek och avenbok. Undantagsvis även funnen inomhus. Upptäcktes i landet 1946 och är endast känd från några lokaler i östra Småland och på Öland. En obekräftad uppgift finns också från en lokal i Blekinge. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En vacker skalbagge som är crika 5 mm lång och svart med många kritvita små hårfläckar på ovansidan. De sista antennlederna är kraftigt förlängda och bredare än de övriga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Attagenus punctatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Attagenus punctatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Upptäcktes i landet 1946 och är endast känd från några lokaler i östra Småland och på Öland. En obekräftad uppgift finns också från en lokal i Blekinge. Den är dessutom påträffad i Mellan- och Sydeuropa samt i Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Attageninae  
 • Tribus
  Attagenini  
 • Släkte
  Attagenus  
 • Art
  Attagenus punctatus(Scopoli, 1772)

Lever av döda insekter och förmodligen även andra animaliska rester som döda fåglar och mindre däggdjur. Larver och fullbildade skalbaggar är påträffade i och på döda stammar av gamla ekar och avenbokar, och förmodligen kan även andra lövträd utnyttjas. Undantagsvis är arten även funnen inomhus. De fullbildade skalbaggarna är pollenätare och uppsöker blommor av bland annat hagtorn.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är endast tagen i ädellövskogsområden som är kända för många andra rödlistade insekter. Mycket talar för att A. punctatus ställer mycket höga krav på sin miljö, till exempel riklig tillgång till död ved. Då detta så gott som överallt är en bristvara torde arten vara hotad på sina lokaler, främst på fastlandet. De mycket begränsade förekomstytorna och de individsvaga populationer som arten lever i försämrar ytterligare dess situation.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
För att behålla denna vackra art är det viktigt att vi spar döda lövträd främst av ek i de aktuella områdena. Den har ganska goda prognoser att klara sig i Halltorps hage tack vare att naturreservatet där utökats. För de begränsade fastlandspopulationerna är situationen värre. Vi har ett såväl nationellt som internationellt ansvar att bevara A. punctatus i landet.

Andersson, B. 1974. Notiser om svenska skalbaggar Coleoptera). Ent. Tidskr. 95: 182.

Lundberg, S., Baranowski, R. & Nylander, U. 1971. Några intressanta insektsfynd i Halltorps hage. Ent. Tidskr. 92: 287.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 88.

Lundblad, O. 1950. Några skalbaggsfynd från Öland. Ent. Tidskr. 71: 75.

Palm, T. 1951. Anteckningar om svenska skalbaggar VI. Ent. Tidskr. 72: 45.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 254.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Attageninae  
 • Tribus
  Attagenini  
 • Släkte
  Attagenus  
 • Art
  Attagenus punctatus, (Scopoli, 1772)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.