Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trampörtsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Augasma aeratellum
Trampörtsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvinge är mörkt bronsgrön men genom ljusbrytning ser en del vingfjäll mer glänsande och ljusa ut. Bakvinge är gråaktig. Vingfransar långa och gråaktiga. Antenner är relativt tjocka och korta vilket skiljer ut arten mot övriga säckmalar Coleophoridae i Norden. Vingspann 9-10 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för trampörtsmal Observationer i Sverige för trampörtsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från några få lokaler på sandfält i Skåne och Blekinge. De bästa förekomsterna fanns belägna på de militära övningsfälten i Ravlunda och Revinge, där galler kunde finnas rikligt på öppna sandytor, särskilt vid kanterna av terrängvägarna där tramp, trafik och andra aktiviteter gynnat förekomst av värdväxten. Arten är inte påträffad där under senare tid, men den är svårsökt och bör förhoppningsvis kunna finnas kvar på lämpliga lokaler. Vid Åhus är den funnen på ett mindre tidigare kolupplag där trampörten växer mellan kvarlämnade kolrester som också absorberar solvärme och skapar ett fördelaktigt mikroklimat för arten. Arten är även känd från Danmark och södra Baltikum och dess utbredningsområde sträcker sig därifrån vidare söderut med spridda förekomster ned till Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Endast funnen på ett fåtal lokaler med trampört (Polygonum aviculare) i Skåne och i Blekinge. Möjligen har arten preferens för lokaler på kalkpåverkad mark. För närvarande endast känd från två isolerade lokalområden, men arten för ett synnerligen dolt leverne och gårdsplaner, vägkanter o.l. där värdväxten hittas är dåligt undersökta. Inte funnen sedan 1992 trots eftersök. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 320 (4-400) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Fjärilen är dagaktiv i solsken och flyger i senare delen av maj och in i juni. Larven lever i en småblomma på trampört Polygonum aviculare och från denna bildas en gall. Denna är hos den fullvuxna larven c:a 12 mm lång och böjd och c:a 3 mm bred. Larverna är fullvuxna under hösten och övervintrar i gallbildningen och förpuppar sig under våren i denna. Gallerna som under vintern ofta faller av är mycket svåra att finna. Gallen finns avbildad och beskriven i Emmet (1996).
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· trampört
· trampört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Augasma, Art Augasma aeratellum (Zeller, 1839) - trampörtsmal Synonymer trampörtgallmal, Augasma aeratella (Zeller, 1839)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast funnen på ett fåtal lokaler med trampört (Polygonum aviculare) i Skåne och i Blekinge. Möjligen har arten preferens för lokaler på kalkpåverkad mark. För närvarande endast känd från två isolerade lokalområden, men arten för ett synnerligen dolt leverne och gårdsplaner, vägkanter o.l. där värdväxten hittas är dåligt undersökta. Inte funnen sedan 1992 trots eftersök. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 320 (4-400) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Framvinge är mörkt bronsgrön men genom ljusbrytning ser en del vingfjäll mer glänsande och ljusa ut. Bakvinge är gråaktig. Vingfransar långa och gråaktiga. Antenner är relativt tjocka och korta vilket skiljer ut arten mot övriga säckmalar Coleophoridae i Norden. Vingspann 9-10 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trampörtsmal

Länsvis förekomst och status för trampörtsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trampörtsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från några få lokaler på sandfält i Skåne och Blekinge. De bästa förekomsterna fanns belägna på de militära övningsfälten i Ravlunda och Revinge, där galler kunde finnas rikligt på öppna sandytor, särskilt vid kanterna av terrängvägarna där tramp, trafik och andra aktiviteter gynnat förekomst av värdväxten. Arten är inte påträffad där under senare tid, men den är svårsökt och bör förhoppningsvis kunna finnas kvar på lämpliga lokaler. Vid Åhus är den funnen på ett mindre tidigare kolupplag där trampörten växer mellan kvarlämnade kolrester som också absorberar solvärme och skapar ett fördelaktigt mikroklimat för arten. Arten är även känd från Danmark och södra Baltikum och dess utbredningsområde sträcker sig därifrån vidare söderut med spridda förekomster ned till Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Augasma  
 • Art
  Augasma aeratellum(Zeller, 1839) - trampörtsmal
  Synonymer
  trampörtgallmal
  Augasma aeratella (Zeller, 1839)

Fjärilen är dagaktiv i solsken och flyger i senare delen av maj och in i juni. Larven lever i en småblomma på trampört Polygonum aviculare och från denna bildas en gall. Denna är hos den fullvuxna larven c:a 12 mm lång och böjd och c:a 3 mm bred. Larverna är fullvuxna under hösten och övervintrar i gallbildningen och förpuppar sig under våren i denna. Gallerna som under vintern ofta faller av är mycket svåra att finna. Gallen finns avbildad och beskriven i Emmet (1996).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· trampört - Polygonum aviculare (Viktig)
Skogsplantering, igenväxning och bebyggelse samt upphörande av militär verksamhet på tidigare övningsområden belägna på sandfält. Det tycks åtminstone i Sverige som arten är knuten till större sammanhängande sandområden. Trots att värdväxten är ganska allmän på sandstränder, efter gångstigar, parker osv. tycks detta inte vara tillräckligt. Förmodligen har den stora krav på att mikroklimatet i habitatet skall vara stabilt och varmt. Det kan i detta sammanhang nämnas att sandstäpp i östra Skåne har minskat med 50 % på nio år.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
Skogsplantering, igenväxning och bebyggelse bör förhindras på sandfält där arten förekommer. Markstörning bör däremot upprätthållas i största möjliga omfattning på Revinge och Ravlunda övningsfält. Artens status i landet är för närvarande dåligt känd och arten borde inventeras dels på kända lokaler men även eftersökas på nya lokaler.

Benander. P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opusc. Ent. 4: 44.

Emmet, A.M., Langmaid, J.R., Bland, K.P., Corley, M.F.V., Razowski, J. Coleophoridae in

Emmet, A. (ed.). 1996. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3

Svensson, I. 1994. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar i Sverige 1993. Ent. Tidskr. 115: 48.

Tyler, T. 2003. Sandstäppens status vårvintern 2003. Botaniska notiser 136(4): 1-22.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Augasma  
 • Art
  Augasma aeratellum, (Zeller, 1839) - trampörtsmal
  Synonymer
  trampörtgallmal
  Augasma aeratella (Zeller, 1839)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken