Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strecksumpvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Bactra suedana
Strecksumpvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för strecksumpvecklare Observationer i Sverige för strecksumpvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten beskrevs först 1990 som ny för vetenskapen från Sverige och Danmark. I Sverige är den tills vidare känd endast från några få lokaler belägna i Skåne samt på Öland och Gotland. 2003 påträffades arten på Muskö i Stockholms skärgård vilket möjligen påvisar en större utbredning efter östkusten. Den har även påträffats i Lettland, Litauen och Belgien, och kommer förmodligen att efterhand anmälas från fler europeiska länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Beskrevs från Sverige 1990 och är känd från en handfull lokaler i södra Götaland, samt från Muskö i Stockholms skärgård. Arten är knuten till fuktängar med starr (Carex sp.) i rika lundskogsområden, exempelvis Ottenbylund. Det nyare fyndet från Utö kan tyda på ett större mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (12-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Artens ungdomsstadier är okända. Fjärilen flyger från slutet av maj till mitten av juni på fuktiga ängsmarker nära havet, samt över kalkkärr.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tagelstarr
· tagelstarr
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Bactra, Art Bactra suedana Bengtsson, 1989 - strecksumpvecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Beskrevs från Sverige 1990 och är känd från en handfull lokaler i södra Götaland, samt från Muskö i Stockholms skärgård. Arten är knuten till fuktängar med starr (Carex sp.) i rika lundskogsområden, exempelvis Ottenbylund. Det nyare fyndet från Utö kan tyda på ett större mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (12-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strecksumpvecklare

Länsvis förekomst och status för strecksumpvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strecksumpvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs först 1990 som ny för vetenskapen från Sverige och Danmark. I Sverige är den tills vidare känd endast från några få lokaler belägna i Skåne samt på Öland och Gotland. 2003 påträffades arten på Muskö i Stockholms skärgård vilket möjligen påvisar en större utbredning efter östkusten. Den har även påträffats i Lettland, Litauen och Belgien, och kommer förmodligen att efterhand anmälas från fler europeiska länder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Bactra  
 • Art
  Bactra suedanaBengtsson, 1989 - strecksumpvecklare

Artens ungdomsstadier är okända. Fjärilen flyger från slutet av maj till mitten av juni på fuktiga ängsmarker nära havet, samt över kalkkärr.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tagelstarr - Carex appropinquata (Viktig)
Dikning. Exploatering av ängsmarker nära havet.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Bevarande av artens biotoper och ökad kunskap om dess biologi.

Bengtsson, B. Å. Description of Bactra suedana sp. n. and notes on the Nordic species of Bactra Stephens. Ent. scand. 20: 479–488.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Bactra  
 • Art
  Bactra suedana, Bengtsson, 1989 - strecksumpvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.