Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hypocaccus dimidiatus

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Hypocaccus dimidiatus
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

  1. Ej bedömd NE
  2. Ej tillämplig NA
  3. Livskraftig LC
  4. Kunskapsbrist DD
  5. Nära hotad NT
  6. Sårbar VU
  7. Starkt hotad EN
  8. Akut hotad CR
  9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långoval, svart art som är 4,5 mm lång. Benen är påfallande kraftigt byggda. Framskenbenen är försedda med långa tänder. På halsskölden finns ett punkterat fält på tvären bakom halsen. På varje täckvinge finns sex olika långa längsfåror. De två bakersta ryggsegmeneten sticker ut bakom täckvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hypocaccus dimidiatus Observationer i  Sverige för Hypocaccus dimidiatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast funnen i Halland, vid Träslöv 1972 och vid Laholm 1989. Den förekommer mycket sällsynt i Danmark och är i övrigt påträffad längs Mellan- och Sydeuropas kuster från Holland och Brittiska öarna till Portugal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
  • 2010 Starkt hotad (EN)
  • 2005 Sårbar (VU)
  • 2000 Sårbar (VU)
Lever som rovdjur på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Endast känd från två lokaler i Halland (Träslöv 1972, Laholm 1989). För arten lämpliga stränder utnyttjas nästan undantagslöst som badstränder. Förutom att detta medför ett intensivt trampslitage städas ofta tång, döda djur och annat organiskt material bort från stränderna. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 200 (100-500) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som påträffas på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· ryggradsdjur
· ryggradsdjur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Hypocaccus, Art Hypocaccus dimidiatus (Illiger, 1807) Synonymer Baeckmanniolus dimidiatus (Illiger, 1807), Pachylopus maritimus (Stephens, 1830), Saprinus maritimus (Stephens, 1830)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
  • 2010 Starkt hotad (EN)
  • 2005 Sårbar (VU)
  • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever som rovdjur på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Endast känd från två lokaler i Halland (Träslöv 1972, Laholm 1989). För arten lämpliga stränder utnyttjas nästan undantagslöst som badstränder. Förutom att detta medför ett intensivt trampslitage städas ofta tång, döda djur och annat organiskt material bort från stränderna. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 200 (100-500) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En långoval, svart art som är 4,5 mm lång. Benen är påfallande kraftigt byggda. Framskenbenen är försedda med långa tänder. På halsskölden finns ett punkterat fält på tvären bakom halsen. På varje täckvinge finns sex olika långa längsfåror. De två bakersta ryggsegmeneten sticker ut bakom täckvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hypocaccus dimidiatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i  Sverige för Hypocaccus dimidiatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast funnen i Halland, vid Träslöv 1972 och vid Laholm 1989. Den förekommer mycket sällsynt i Danmark och är i övrigt påträffad längs Mellan- och Sydeuropas kuster från Holland och Brittiska öarna till Portugal.
  • Rike
    Animalia - djur 
  • Stam
    Arthropoda - leddjur 
  • Understam
    Hexapoda - insekter 
  • Klass
    Insecta - egentliga insekter 
  • Ordning
    Coleoptera - skalbaggar 
  • Underordning
    Polyphaga - allätarbaggar 
  • Överfamilj
    Histeroidea  
  • Familj
    Histeridae - stumpbaggar 
  • Underfamilj
    Saprininae  
  • Släkte
    Hypocaccus  
  • Art
    Hypocaccus dimidiatus(Illiger, 1807)
    Synonymer
    Baeckmanniolus dimidiatus (Illiger, 1807)
    Pachylopus maritimus (Stephens, 1830)
    Saprinus maritimus (Stephens, 1830)

Ett rovdjur som påträffas på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· ryggradsdjur - Vertebrata (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens livsmiljö är utsatt för mycket stark påverkan av badturism och annan exploatering. Badstränder rensas regelbundet från organiskt material såsom uppkastad tång och döda djur, vilket minskar tillgången på substrat.

Påverkan
  • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
  • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
  • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Exploatering av i första hand fyndlokalen men även andra lämpliga strandområden för exempelvis fritidshusbebyggelse och intensiv badturism, liksom förorening med spillolja bör i möjligaste mån undvikas.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent Medd. XXXIII: 195.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 1: 156. Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
  • Rike
    Animalia - djur 
  • Stam
    Arthropoda - leddjur 
  • Understam
    Hexapoda - insekter 
  • Klass
    Insecta - egentliga insekter 
  • Ordning
    Coleoptera - skalbaggar 
  • Underordning
    Polyphaga - allätarbaggar 
  • Överfamilj
    Histeroidea  
  • Familj
    Histeridae - stumpbaggar 
  • Underfamilj
    Saprininae  
  • Släkte
    Hypocaccus  
  • Art
    Hypocaccus dimidiatus, (Illiger, 1807)
    Synonymer
    Baeckmanniolus dimidiatus (Illiger, 1807)
    Pachylopus maritimus (Stephens, 1830)
    Saprinus maritimus (Stephens, 1830)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.