Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous tubulus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous tubulus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2–3,8 mm lång vivel med säreget utseende: en mycket långsmal, cylindrisk kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt gråaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous tubulus Observationer i Sverige för Bagous tubulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd från Skåne och Öland. I Skåne påträffades arten vid två tillfällen under senare hälften av 1800-talet. Mycket få fynd är kända, och sentida fynd finns endast från en lokal i anslutning till det öländska alvaret. Arten kan dock antas vara starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast förekommer den i södra delarna av Danmark, södra Norge samt i Baltikum. Utbredningen sträcker sig från större delen av Europa mot Sibirien (East-Curculio Team 2011).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på olika gräs som kärrkavle och mannagräs, i kärr och vid dammar eller vätar. Endast påträffad i Skåne och Öland. Sentida fynd endast på en lokal på Öland, men arten är svårfunnen och ej systematiskt eftersökt på värdväxterna. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på olika våtmarksgräs av släktena kavlar (Alopecurus) och mannagräs (Glyceria). I kärr och vid småvatten, t.ex. dammar i betesmark och öländska alvarvätar. Larvutveckling och livscykel är dåligt kända. Fullbildade individer uppträder efter övervintring på försommaren och näringsgnager då på bladen. Larvutveckling och förpuppning sker inuti gräsets stjälk, och en ny generation kläcks fram under sensommaren. Övervintringen sker i grästuvor ovan strandlinjen (East-Curculio Team 2011, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
· gulkavle
· gulkavle
· kavlen
· kavlen
· kärrkavle
· kärrkavle
· mannagräs
· mannagräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous tubulus Caldara & O'Brien, 1994 Synonymer Bagous cylindrus (Paykull, 1800) nec (Fabricius, 1781), Bagous angustus Silfverberg, 1977 nec Tanner, 1954

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på olika gräs som kärrkavle och mannagräs, i kärr och vid dammar eller vätar. Endast påträffad i Skåne och Öland. Sentida fynd endast på en lokal på Öland, men arten är svårfunnen och ej systematiskt eftersökt på värdväxterna. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,2–3,8 mm lång vivel med säreget utseende: en mycket långsmal, cylindrisk kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt gråaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous tubulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous tubulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd från Skåne och Öland. I Skåne påträffades arten vid två tillfällen under senare hälften av 1800-talet. Mycket få fynd är kända, och sentida fynd finns endast från en lokal i anslutning till det öländska alvaret. Arten kan dock antas vara starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast förekommer den i södra delarna av Danmark, södra Norge samt i Baltikum. Utbredningen sträcker sig från större delen av Europa mot Sibirien (East-Curculio Team 2011).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous tubulusCaldara & O'Brien, 1994
  Synonymer
  Bagous cylindrus (Paykull, 1800) nec (Fabricius, 1781)
  Bagous angustus Silfverberg, 1977 nec Tanner, 1954

Lever på olika våtmarksgräs av släktena kavlar (Alopecurus) och mannagräs (Glyceria). I kärr och vid småvatten, t.ex. dammar i betesmark och öländska alvarvätar. Larvutveckling och livscykel är dåligt kända. Fullbildade individer uppträder efter övervintring på försommaren och näringsgnager då på bladen. Larvutveckling och förpuppning sker inuti gräsets stjälk, och en ny generation kläcks fram under sensommaren. Övervintringen sker i grästuvor ovan strandlinjen (East-Curculio Team 2011, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
· gulkavle - Alopecurus aequalis (Viktig)
· kavlen - Alopecurus (Viktig)
· kärrkavle - Alopecurus geniculatus (Viktig)
· mannagräs - Glyceria fluitans (Viktig)
Artens status och den exakta hotsituationen är otillräckligt känd. Den kan dock misstänkas vara missgynnad av igenfyllnad av småvatten i jordbrukslandskapet, kanske också av igenväxning av stränder p.g.a. t.ex. upphört bete.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras.

Bruce, N. 1964. Studier över coleopterfaunan i vätarna på Ölands alvar. Opuscula Entomologica Suppl. XXVI.

East-Curculio Team (2011) Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Bagous. Snudebiller 12

Ljungberg, H. 2005. Skalbaggar vid alvarvätar och rikkärr på Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2005:08.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous tubulus, Caldara & O'Brien, 1994
  Synonymer
  Bagous cylindrus (Paykull, 1800) nec (Fabricius, 1781)
  Bagous angustus Silfverberg, 1977 nec Tanner, 1954
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.