Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous argillaceus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous argillaceus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt som ger en karakteristisk porlinsartad glans. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous argillaceus Observationer i Sverige för Bagous argillaceus
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är i Sverige endast känd genom några 1800-talsfynd från Skånes västkust. Om de svenska fynden är mycket lite känt, men vid denna tid fanns stora områden av strandängar längs kusten. Närmast känd från tre lokaler i Danmark, men ej funnen efter 1900. I Baltikum hittad i Estland, men saknas i övriga Norden. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till centrala Asien, men med ett fåtal mycket isolerade, mestadels äldre förekomster i Europa (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever på havsstrandängar och marskländer, förmodligen knuten till någon saltkrävande växt. Endast känd i något enstaka 1800-talsfynd från Skåne. Försvunnen också från Danmark och norra Tyskland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Rörflen (Phalaris arundinacea) har föreslagits som värdväxt. Arten har i Nordeuropa endast påträffats längs havskusten. I Mellaneuropa är den också noterad från salthaltiga inlandslokaler som t.ex. Neusiedlersee, men längre söderut i Europa även på lokaler utan saltpåverkan. Arten har troligen en liknande livscykel som andra arter i släktet, med en övervintrande generation som påträffas under vår och försommar, och en ny generation under hösten (East-Curculio Team 2011, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rörflen
· rörflen
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836 Synonymer marskvivel

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever på havsstrandängar och marskländer, förmodligen knuten till någon saltkrävande växt. Endast känd i något enstaka 1800-talsfynd från Skåne. Försvunnen också från Danmark och norra Tyskland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 3–5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt som ger en karakteristisk porlinsartad glans. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Bagous argillaceus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous argillaceus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd genom några 1800-talsfynd från Skånes västkust. Om de svenska fynden är mycket lite känt, men vid denna tid fanns stora områden av strandängar längs kusten. Närmast känd från tre lokaler i Danmark, men ej funnen efter 1900. I Baltikum hittad i Estland, men saknas i övriga Norden. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till centrala Asien, men med ett fåtal mycket isolerade, mestadels äldre förekomster i Europa (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous argillaceusGyllenhal, 1836
  Synonymer
  marskvivel

Biologin är dåligt känd. Rörflen (Phalaris arundinacea) har föreslagits som värdväxt. Arten har i Nordeuropa endast påträffats längs havskusten. I Mellaneuropa är den också noterad från salthaltiga inlandslokaler som t.ex. Neusiedlersee, men längre söderut i Europa även på lokaler utan saltpåverkan. Arten har troligen en liknande livscykel som andra arter i släktet, med en övervintrande generation som påträffas under vår och försommar, och en ny generation under hösten (East-Curculio Team 2011, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rörflen - Phalaris arundinacea (Viktig)
Arten är troligen försvunnen från landet. Upphörd hävd och exploatering av havsstrandängar är sannolika anledningar till artens försvinnande.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Om arten återfinns ska dess förekomster skyddas.

East-Curculio Team (2011) Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Bagous. Snudebiller 12

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous argillaceus, Gyllenhal, 1836
  Synonymer
  marskvivel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.