Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous binodulus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous binodulus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,2–5,5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Varje täckvinge har strax framför spetsen två vinkelformigt framträdande knölar. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous binodulus Observationer i Sverige för Bagous binodulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige känd från Skåne, Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland, Hälsingland och Medelpad. Endast få lokaler är kända, men arten är liksom flertalet andra Bagous-arter svår att hitta, och mörkertalet kan antas vara högt. Värdväxtens status är något oklar; den förefaller vara minskande i Skåne men har ökat i Mälarlandskapen. Närmast i östra delen av Danmark, där sentida fynd är få. Även i Baltikum men saknas i övriga Norden. Världsutbredningen är begränsad till mellersta, östra- och norra Europa (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i bladrosetterna av vattenaloe (Stratiotes aloides), som står solexponerat i grunda näringsrika sjöar, dammar eller diken med klart vatten. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Medelpad, främst i Mälarområdet samt i Skåne. Sentida fynd endast från Uppland, men arten är svårfunnen och ej systematiskt eftersökt. Värdväxtens status är något oklar; den förefaller vara minskande i Skåne men har ökat i Mälarlandskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i bladrosetterna av vattenaloe (Stratiotes aloides), som står solexponerat i grunda näringsrika sjöar, dammar eller diken med klart vatten. Fullbildade skalbaggar påträffas dels under våren och försommaren efter övervintring, dels i en andra generation under sensommaren-hösten. Larvutvecklingen sker under sommaren på små och unga individer av värdväxten, och orsakar gnagspår på blad ovan vattenlinjen. Vattenaloe växer ofta svårtillgängligt, och de flesta fynden av arten är gjorda i övervintringsläge på torrare mark (East-Curculio Team 2011, Gosik 2010, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· vattenaloe
· vattenaloe
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous binodulus (Herbst, 1795) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i bladrosetterna av vattenaloe (Stratiotes aloides), som står solexponerat i grunda näringsrika sjöar, dammar eller diken med klart vatten. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Medelpad, främst i Mälarområdet samt i Skåne. Sentida fynd endast från Uppland, men arten är svårfunnen och ej systematiskt eftersökt. Värdväxtens status är något oklar; den förefaller vara minskande i Skåne men har ökat i Mälarlandskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 4,2–5,5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Varje täckvinge har strax framför spetsen två vinkelformigt framträdande knölar. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous binodulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous binodulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige känd från Skåne, Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland, Hälsingland och Medelpad. Endast få lokaler är kända, men arten är liksom flertalet andra Bagous-arter svår att hitta, och mörkertalet kan antas vara högt. Värdväxtens status är något oklar; den förefaller vara minskande i Skåne men har ökat i Mälarlandskapen. Närmast i östra delen av Danmark, där sentida fynd är få. Även i Baltikum men saknas i övriga Norden. Världsutbredningen är begränsad till mellersta, östra- och norra Europa (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous binodulus(Herbst, 1795)

Lever i bladrosetterna av vattenaloe (Stratiotes aloides), som står solexponerat i grunda näringsrika sjöar, dammar eller diken med klart vatten. Fullbildade skalbaggar påträffas dels under våren och försommaren efter övervintring, dels i en andra generation under sensommaren-hösten. Larvutvecklingen sker under sommaren på små och unga individer av värdväxten, och orsakar gnagspår på blad ovan vattenlinjen. Vattenaloe växer ofta svårtillgängligt, och de flesta fynden av arten är gjorda i övervintringsläge på torrare mark (East-Curculio Team 2011, Gosik 2010, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· vattenaloe - Stratiotes aloides (Viktig)
Artens utbredning och eventuell hotstatus är otillräckligt känd. Värdväxten kan missgynnas av förändringar i vattenkvalitet, t.ex. extrem övergödning.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess exakta habitatkrav klarläggas.

East-Curculio Team (2011) Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Bagous. Snudebiller 12

Gosik, R. (2010) Morphology of the larval instars of Bagous binodulus and B. robustus with notes on their biology. Genus 21 (2):293-308

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous binodulus, (Herbst, 1795)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.