Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous brevis

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous brevis
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,6–3,2 mm lång vivel med knubbig kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous brevis Observationer i Sverige för Bagous brevis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige känd från spridda landskap i södra och mellersta Sverige; Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Östergötland, Västergötland, Värmland och Dalarna. Från fastlandet är endast få lokaler kända, men på Öland är arten spridd och kan ibland påträffas i antal. Vid en studie av öländska vätar på 1950-talet var arten en av de mest frekventa Bagous-arterna (Bruce 1964). Även från Öland är antalet sentida lokaler litet, men arten har knappast eftersökts systematiskt och kan till viss del misstänkas vara förbisedd. Närmast i Danmark och Norge, men anses i Finland vara försvunnen. Saknas såvitt känt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på ältranunkel, t.ex. vid alvarvätar eller på älvängar. Påträffad i några landskap från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast på Öland. Hävdgynnad värdväxt. Svårfunnen, ej systematiskt eftersökt. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på ältranunkel (Ranunculus flammula). På Öland främst vid de sommartid uttorkande alvarvätarna, men också utanför alvaret i dammar och kärr. I övriga landet funnen vid stränder av sjöar och åar. Larvutveckling, livscykel och habitatkrav är dåligt kända.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ranunkler
· ranunkler
· ältranunkel
· ältranunkel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous brevis Gyllenhal, 1836 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på ältranunkel, t.ex. vid alvarvätar eller på älvängar. Påträffad i några landskap från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast på Öland. Hävdgynnad värdväxt. Svårfunnen, ej systematiskt eftersökt. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,6–3,2 mm lång vivel med knubbig kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous brevis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous brevis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige känd från spridda landskap i södra och mellersta Sverige; Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Östergötland, Västergötland, Värmland och Dalarna. Från fastlandet är endast få lokaler kända, men på Öland är arten spridd och kan ibland påträffas i antal. Vid en studie av öländska vätar på 1950-talet var arten en av de mest frekventa Bagous-arterna (Bruce 1964). Även från Öland är antalet sentida lokaler litet, men arten har knappast eftersökts systematiskt och kan till viss del misstänkas vara förbisedd. Närmast i Danmark och Norge, men anses i Finland vara försvunnen. Saknas såvitt känt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous brevisGyllenhal, 1836

Lever på ältranunkel (Ranunculus flammula). På Öland främst vid de sommartid uttorkande alvarvätarna, men också utanför alvaret i dammar och kärr. I övriga landet funnen vid stränder av sjöar och åar. Larvutveckling, livscykel och habitatkrav är dåligt kända.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar, Myrbiotoper, Småvatten, Vattendrag

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ranunkler - Ranunculus (Viktig)
· ältranunkel - Ranunculus flammula (Viktig)
Artens utbredning och eventuell hotstatus är otillräckligt känd. Värdväxtens habitatkrav gör dock att man kan misstänka att arten missgynnats av igenväxning, förorsakad av bl.a. upphörande strandbete.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras.

Bruce, N. 1964. Studier över coleopterfaunan i vätarna på Ölands alvar. Opuscula Entomologica Suppl. XXVI.

Ljungberg, H. 2005. Skalbaggar vid alvarvätar och rikkärr på Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2005:08.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous brevis, Gyllenhal, 1836
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.