Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous diglyptus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous diglyptus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,3–3,3 mm lång vivel med klumpig kroppsform och rätt korta ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous diglyptus Observationer i Sverige för Bagous diglyptus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige utbredd från Skåne till Värmland. Arten påträffas oftast vid riktat sök på värdväxten, och man kan anta att mörkertalet är stort. Närmast i Danmark, med fynd i de flesta distrikt, Norge (Oslofjorden) samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till norra och mellersta Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på mandelblom på torrängar, sandmark och hällmarker. Utbredd från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på mandelblom (Saxifraga granulata), på torrängar, sandmark eller hällmarker. De fullvuxna skalbaggarna uppehåller sig på marken under bladrosetten och näringsgnager på blad eller groddknoppar vid nedre delen av stjälken. Larven lever i groddknopparna eller i roten. Fullbildade skalbaggar påträffas dels under vår-försommar efter övervintring, dels under sensommaren-hösten då den nya generationen kläckts fram. De går sällan upp på värdväxten, utan påträffas oftare vid förnasållning (Rheinheimer et al. 2010, Ljungberg 2002, Fägerström 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mandelblomma
· mandelblomma
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous diglyptus Boheman, 1845 Synonymer Bagous curtus Gyllenhal, 1845, Bagous brevitarsis Hansen, 1917

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på mandelblom på torrängar, sandmark och hällmarker. Utbredd från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,3–3,3 mm lång vivel med klumpig kroppsform och rätt korta ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous diglyptus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous diglyptus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige utbredd från Skåne till Värmland. Arten påträffas oftast vid riktat sök på värdväxten, och man kan anta att mörkertalet är stort. Närmast i Danmark, med fynd i de flesta distrikt, Norge (Oslofjorden) samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till norra och mellersta Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous diglyptusBoheman, 1845
  Synonymer
  Bagous curtus Gyllenhal, 1845
  Bagous brevitarsis Hansen, 1917

Lever på mandelblom (Saxifraga granulata), på torrängar, sandmark eller hällmarker. De fullvuxna skalbaggarna uppehåller sig på marken under bladrosetten och näringsgnager på blad eller groddknoppar vid nedre delen av stjälken. Larven lever i groddknopparna eller i roten. Fullbildade skalbaggar påträffas dels under vår-försommar efter övervintring, dels under sensommaren-hösten då den nya generationen kläckts fram. De går sällan upp på värdväxten, utan påträffas oftare vid förnasållning (Rheinheimer et al. 2010, Ljungberg 2002, Fägerström 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mandelblomma - Saxifraga granulata (Viktig)
Artens utbredning och eventuell hotstatus är otillräckligt utredd. Den kan dock misstänkas vara missgynnad av igenväxning av torra betesmarker.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess exakta habitatkrav klarläggas.

Fägerström, C. (2010) Våra Bagous-arter i pilspetspenis-gruppen. Lucanus 2010:1, s.14-17

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous diglyptus, Boheman, 1845
  Synonymer
  Bagous curtus Gyllenhal, 1845
  Bagous brevitarsis Hansen, 1917
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.