Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous czwalinai

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous czwalinai
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,6–3,2 mm lång vivel med mycket långsmal kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svår att skilja från den närstående B. tempestivus, med vilken den under perioder varit sammanslagen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous czwalinai Observationer i Sverige för Bagous czwalinai
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Halland och Västergötland (Göteborg). Flertalet fynd är sentida, och någon markant tillbakagång kan ej observeras i det befintliga materialet. Arten är svårfunnen genom sitt undangömda levnadssätt, och troligen till viss del förbisedd. Närmast i Danmark (Själland) samt Finland. Världsutbredningen är (såvitt känt) begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på smörblommor (Ranunculus spp.) i fuktiga miljöer, t.ex. vid stränder av sjöar och åar, på betade strandängar och i öppna, översilade lövkärr. Endast funnen i Skåne och Halland. Få fynd är kända, men arten är svårfunnen och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (120-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på smörblommor (Ranunculus spp.) i fuktiga miljöer. I Polen funnen på tiggarranunkel (R. scleratus) intill floden Biebrza (East-Curculio Team 2011). I Skåne hittades under 2010 talrika fullbildade individer av arten på revsmörblomma (Ranunculus repens), dock utan att larver kunde påträffas. Lokalen var en fuktig beteshage med en genomströmmande å, i vars kanter stora bestånd av växten förekom. Flertalet övriga svenska fynd är gjorda vid stränder av rinnande vatten eller sjöar, men även i halvöppna, översilade lövkärr. Fullbildade individer påträffas främst under försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ranunkler
· ranunkler
· revsmörblomma
· revsmörblomma
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous czwalinai Seidlitz, 1891 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på smörblommor (Ranunculus spp.) i fuktiga miljöer, t.ex. vid stränder av sjöar och åar, på betade strandängar och i öppna, översilade lövkärr. Endast funnen i Skåne och Halland. Få fynd är kända, men arten är svårfunnen och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (120-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,6–3,2 mm lång vivel med mycket långsmal kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svår att skilja från den närstående B. tempestivus, med vilken den under perioder varit sammanslagen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous czwalinai

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous czwalinai

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Halland och Västergötland (Göteborg). Flertalet fynd är sentida, och någon markant tillbakagång kan ej observeras i det befintliga materialet. Arten är svårfunnen genom sitt undangömda levnadssätt, och troligen till viss del förbisedd. Närmast i Danmark (Själland) samt Finland. Världsutbredningen är (såvitt känt) begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous czwalinaiSeidlitz, 1891

Lever på smörblommor (Ranunculus spp.) i fuktiga miljöer. I Polen funnen på tiggarranunkel (R. scleratus) intill floden Biebrza (East-Curculio Team 2011). I Skåne hittades under 2010 talrika fullbildade individer av arten på revsmörblomma (Ranunculus repens), dock utan att larver kunde påträffas. Lokalen var en fuktig beteshage med en genomströmmande å, i vars kanter stora bestånd av växten förekom. Flertalet övriga svenska fynd är gjorda vid stränder av rinnande vatten eller sjöar, men även i halvöppna, översilade lövkärr. Fullbildade individer påträffas främst under försommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag, Sjöar, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ranunkler - Ranunculus (Viktig)
· revsmörblomma - Ranunculus repens (Viktig)
Artens utbredning och eventuell hotstatus är otillräckligt känd. Värdväxtens habitatkrav gör dock att man kan misstänka att arten missgynnas av igenväxning, förorsakad av bl.a. upphörande strandbete.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess exakta habitatkrav klarläggas.

East-Curculio Team (2011) Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Bagous. Snudebiller 12

Palm, E. 1999. Nye arter og landskapsfund for snudebiller (Coleoptera: Curculionidae) i Sverige. Entomologisk Tidskrift 120: 143–147.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous czwalinai, Seidlitz, 1891
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.