Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Melanobaris laticollis

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Melanobaris laticollis
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2-4 mm lång, glänsande svart vivel med långsträckt oval kroppsform. Täckvingarna är djupt längsfårade.
Utbredning
Länsvis förekomst för Melanobaris laticollis Observationer i Sverige för Melanobaris laticollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige påträffad i Skåne och Västergötland. Endast få sentida fynd är kända från den skånska sydkusten. I våra grannländer förekommer arten spridd i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till mellersta och östra Europa (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i rötterna av olika korsblomstriga växter på torra sand- och grusmarker, främst Cakile på sandiga havsstränder. Påträffad i Skåne och Västergötland. Få sentida fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-45). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (60-180) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i rötterna av olika korsblommiga växter på torra sand- och grusmarker, i Sverige främst marviol (Cakile maritima) på sandiga havsstränder. I övriga Europa även noterad på flera andra korsblommiga växter (Brassicaceae). De vuxna individerna näringsgnager på bladen (Rheinheimer et al. 2010). Larven skapar galler på värdväxtens rot och rothals, i vilka de sedan förpuppas. Under augusti kläcks den nya generationen (Palm 1961) vilka övervintrar i marken utanför växten (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· marviol
· marviol
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Melanobaris, Art Melanobaris laticollis (Marsham, 1802) Synonymer Baris laticollis (Marsham, 1802)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i rötterna av olika korsblomstriga växter på torra sand- och grusmarker, främst Cakile på sandiga havsstränder. Påträffad i Skåne och Västergötland. Få sentida fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-45). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (60-180) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
En 2,2-4 mm lång, glänsande svart vivel med långsträckt oval kroppsform. Täckvingarna är djupt längsfårade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Melanobaris laticollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Melanobaris laticollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige påträffad i Skåne och Västergötland. Endast få sentida fynd är kända från den skånska sydkusten. I våra grannländer förekommer arten spridd i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till mellersta och östra Europa (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Baridinae  
 • Tribus
  Baridini  
 • Släkte
  Melanobaris  
 • Art
  Melanobaris laticollis(Marsham, 1802)
  Synonymer
  Baris laticollis (Marsham, 1802)

Larvutvecklingen sker i rötterna av olika korsblommiga växter på torra sand- och grusmarker, i Sverige främst marviol (Cakile maritima) på sandiga havsstränder. I övriga Europa även noterad på flera andra korsblommiga växter (Brassicaceae). De vuxna individerna näringsgnager på bladen (Rheinheimer et al. 2010). Larven skapar galler på värdväxtens rot och rothals, i vilka de sedan förpuppas. Under augusti kläcks den nya generationen (Palm 1961) vilka övervintrar i marken utanför växten (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· marviol - Cakile maritima (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Baridinae  
 • Tribus
  Baridini  
 • Släkte
  Melanobaris  
 • Art
  Melanobaris laticollis, (Marsham, 1802)
  Synonymer
  Baris laticollis (Marsham, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.