Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aulacobaris lepidii

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Aulacobaris lepidii
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,8–4 mm lång vivel med långsträckt oval, tillplattad kroppsform, kort snyte och korta, kraftiga ben. Kroppen är svart med vackert blå eller blågrön metallglans, antennbas och fötter något ljusare.
Utbredning
Länsvis förekomst för Aulacobaris lepidii Observationer i Sverige för Aulacobaris lepidii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne och Blekinge. I Skåne var endast ett mycket gammalt fynd känt fram till 2004, men arten har därefter hittats talrikt i parkliknande miljö runt Malmö. Möjligen är den till viss del förbisedd. Närmast i Danmark, där arten sedan länge förekommit på två närliggande lokaler på nordvästra Falster. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Utvecklas i rötterna på olika korsblommiga örter, t.ex. fältkrassing. Känd från Skåne och Blekinge. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (500-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever på olika släkten av korsblommiga örter. I Danmark lever arten på bitterkrassing, Lepidium latifolium (Hansen 1964). I Tyskland förekommer arten främst i fuktiga biotoper på fränen, Rorippa, men uppgifter finns även om stenörter, Alyssum samt gyllen, Barbarea (Rheinheimer et al. 2010). Som biotop anges trädor och andra övergivna marker, vägkanter, strandbankar m.m. (Rheinheimer et al. 2010). Alla stadier kan hittas i värdväxtens rot och rothals. Fortplantning sker under försommar. Larverna utvecklas i gallbildningar i juni-juli, förpuppas och kläcker ut till fullbildade skalbaggar i juli. Dessa övervintrar troligen i sin puppkammare (Hansen 1964). Arten påträffas endast sporadiskt utanför sin värdväxt (Koch 1992).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bitterkrassing
· bitterkrassing
· fränen
· fränen
· korsblommiga
· korsblommiga
· sommargyllen
· sommargyllen
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Aulacobaris, Art Aulacobaris lepidii (Germar, 1824) Synonymer Baris lepidii Germar, 1824

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Utvecklas i rötterna på olika korsblommiga örter, t.ex. fältkrassing. Känd från Skåne och Blekinge. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (500-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 2,8–4 mm lång vivel med långsträckt oval, tillplattad kroppsform, kort snyte och korta, kraftiga ben. Kroppen är svart med vackert blå eller blågrön metallglans, antennbas och fötter något ljusare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Aulacobaris lepidii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Aulacobaris lepidii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne och Blekinge. I Skåne var endast ett mycket gammalt fynd känt fram till 2004, men arten har därefter hittats talrikt i parkliknande miljö runt Malmö. Möjligen är den till viss del förbisedd. Närmast i Danmark, där arten sedan länge förekommit på två närliggande lokaler på nordvästra Falster. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Baridinae  
 • Tribus
  Baridini  
 • Släkte
  Aulacobaris  
 • Art
  Aulacobaris lepidii(Germar, 1824)
  Synonymer
  Baris lepidii Germar, 1824

Lever på olika släkten av korsblommiga örter. I Danmark lever arten på bitterkrassing, Lepidium latifolium (Hansen 1964). I Tyskland förekommer arten främst i fuktiga biotoper på fränen, Rorippa, men uppgifter finns även om stenörter, Alyssum samt gyllen, Barbarea (Rheinheimer et al. 2010). Som biotop anges trädor och andra övergivna marker, vägkanter, strandbankar m.m. (Rheinheimer et al. 2010). Alla stadier kan hittas i värdväxtens rot och rothals. Fortplantning sker under försommar. Larverna utvecklas i gallbildningar i juni-juli, förpuppas och kläcker ut till fullbildade skalbaggar i juli. Dessa övervintrar troligen i sin puppkammare (Hansen 1964). Arten påträffas endast sporadiskt utanför sin värdväxt (Koch 1992).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bitterkrassing - Lepidium latifolium (Viktig)
· fränen - Rorippa (Har betydelse)
· korsblommiga - Brassicaceae (Viktig)
· sommargyllen - Barbarea vulgaris (Har betydelse)
Artens status och eventuell hotbild är dåligt känd.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras, och dess exakta krav klarläggas.

Hansen, V. (1964) Fortegnelse over Danmarks biller. Entomologiske Meddelelser 33 (1)

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Baridinae  
 • Tribus
  Baridini  
 • Släkte
  Aulacobaris  
 • Art
  Aulacobaris lepidii, (Germar, 1824)
  Synonymer
  Baris lepidii Germar, 1824
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.