Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Batrisodes delaporti

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Batrisodes delaporti
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,5 mm lång skalbagge. Färgen är rödbrun med brunsvart bakkropp. Täckvingarna är baktill avskurna och lämnar de sista bakkroppssegmenten blottade. Den är mycket lik den närbesläktade arten Batrisodes adnexus till utseendet, men skiljer sig från denna genom sina betydligt grövre antenner.
Utbredning
Länsvis förekomst för Batrisodes delaporti Observationer i Sverige för Batrisodes delaporti
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Småland, Öland, Östergötland, Uppland och Västmanland. Ej känd från övriga Norden. Världsutbredningen omfattar för övrigt Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever hos myran Lasius brunneus i gamla grova och ofta ihåliga ekar. Känd från Småland, Öland, Östergötland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 35000 (25000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i bon av myran Lasius brunneus i gamla, grova ädellövträd, främst ek. De flesta fynden är gjorda i fristående träd. Liksom andra klubbhornsbaggar antas arten leva som rovdjur på kvalster.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Okänt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Batrisodes, Art Batrisodes delaporti (Aubé, 1833) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever hos myran Lasius brunneus i gamla grova och ofta ihåliga ekar. Känd från Småland, Öland, Östergötland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 35000 (25000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2–2,5 mm lång skalbagge. Färgen är rödbrun med brunsvart bakkropp. Täckvingarna är baktill avskurna och lämnar de sista bakkroppssegmenten blottade. Den är mycket lik den närbesläktade arten Batrisodes adnexus till utseendet, men skiljer sig från denna genom sina betydligt grövre antenner.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Batrisodes delaporti

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Batrisodes delaporti

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Småland, Öland, Östergötland, Uppland och Västmanland. Ej känd från övriga Norden. Världsutbredningen omfattar för övrigt Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Batrisini  
 • Släkte
  Batrisodes  
 • Art
  Batrisodes delaporti(Aubé, 1833)

Lever i bon av myran Lasius brunneus i gamla, grova ädellövträd, främst ek. De flesta fynden är gjorda i fristående träd. Liksom andra klubbhornsbaggar antas arten leva som rovdjur på kvalster.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Genom att arten är beroende av gamla, grova, fristående ädellövträd hotas den av att antalet sådana minskar. Många gamla, trädbevuxna naturbetesmarker växer dessutom igen varför de grova hålträden skuggas ut och dör. Ett annat långsiktigt problem är ett generationsglapp i vissa trädbestånd som i framtiden kan leda till brist på lämpligt substrat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det är viktigt att frekvensen av gamla ihåliga eller grova döda ädellövträd inte minskar i det öppna landskapet och att marken verkligen hålls öppen runt dem. Likaså bör man redan nu se till att för framtiden trygga en tillräcklig återväxt av dessa ur naturvårdssynpunkt så viktiga träd.

Horion, A. 1949. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer Bd. 2: 283–284. Frankfurt a. M. Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 86.

Palm, T. 1954. Batrisodes laporti (Aube) och Scydmaenus perrisi (Reitt.). Opusc. Ent. 19: 21–26.

Palm, T. 1955. Anteckningar om svenska skalbaggar X. Ent. Tidskr. 76: 138.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Batrisini  
 • Släkte
  Batrisodes  
 • Art
  Batrisodes delaporti, (Aubé, 1833)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2007.