Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bibloplectus minutissimus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bibloplectus minutissimus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, blanksvart art som blir 1 mm lång. Antenner och ben är kraftigt byggda. Den sista antennleden är starkt förstorad jämfört med de andra lederna. Huvudets översida är försett med en bågformad fåra. På halsskölden finns en fin tvärfåra och på täckvingarna finns en kort och en lång längsfåra. Täckvingarna täcker endast halva bakkroppen. Bibloplectus-arterna är svåra att skilja från varandra och artbestämningen bör utföras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bibloplectus minutissimus Observationer i Sverige för Bibloplectus minutissimus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det enda kända svenska exemplaret av arten påträffades 1970 vid Fjärås i Halland. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Lettland. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till södra och mellersta Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Endast ett exemplar känt, funnet 1970 vid Fjärås i Halland. Det svenska fyndet gjordes vid sållning av gräsrötter i en nästan vegetationslös grussluttning i ett grustag. Arten uppges utomlands leva på sumpiga stränder och ängar bland löv och mossa, under stenar etc. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten uppges utomlands leva på sumpiga stränder och ängar bland löv och mossa, under stenar etc. Det svenska fyndet gjordes vid sållning av gräsrötter i en nästan vegetationslös grussluttning i ett igenväxande grustag.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bibloplectus, Art Bibloplectus minutissimus (Aubé, 1833) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast ett exemplar känt, funnet 1970 vid Fjärås i Halland. Det svenska fyndet gjordes vid sållning av gräsrötter i en nästan vegetationslös grussluttning i ett grustag. Arten uppges utomlands leva på sumpiga stränder och ängar bland löv och mossa, under stenar etc. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En långsmal, blanksvart art som blir 1 mm lång. Antenner och ben är kraftigt byggda. Den sista antennleden är starkt förstorad jämfört med de andra lederna. Huvudets översida är försett med en bågformad fåra. På halsskölden finns en fin tvärfåra och på täckvingarna finns en kort och en lång längsfåra. Täckvingarna täcker endast halva bakkroppen. Bibloplectus-arterna är svåra att skilja från varandra och artbestämningen bör utföras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bibloplectus minutissimus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bibloplectus minutissimus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det enda kända svenska exemplaret av arten påträffades 1970 vid Fjärås i Halland. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Lettland. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till södra och mellersta Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Trichonychini  
 • Släkte
  Bibloplectus  
 • Art
  Bibloplectus minutissimus(Aubé, 1833)

Biologin är dåligt känd. Arten uppges utomlands leva på sumpiga stränder och ängar bland löv och mossa, under stenar etc. Det svenska fyndet gjordes vid sållning av gräsrötter i en nästan vegetationslös grussluttning i ett igenväxande grustag.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2: 12. Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Trichonychini  
 • Släkte
  Bibloplectus  
 • Art
  Bibloplectus minutissimus, (Aubé, 1833)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.