Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bibloporus ultimus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bibloporus ultimus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En endast en millimeter lång, glänsande brunsvart skalbagge. Den har en bågböjd fåra på huvudets översida samt tydliga gropar på halsskölden och vid täckvingarnas bas. Antennerna är kraftigt byggda, och hanen är försedd med en krokig tand på insidan av mellersta skenbenet. Arten avviker från de andra tre Bibloporus-arterna genom sin ringa kroppstorlek.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bibloporus ultimus Observationer i Sverige för Bibloporus ultimus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från två lokaler i Skåne (Häckeberga och Skäralid). Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Påträffad under barken på relativt nyligen döda, såväl stående som liggande bokar. Känd från två lokaler i Skåne (Häckeberga och Skäralid). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (200-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (60-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad under barken på relativt nyligen döda, såväl stående som liggande bokar, samt i mulm. I Mellaneuropa uppges den även leva under barken på döda ekar. Förmodligen lever arten som rovdjur på kvalster. Fullbildade skalbaggar har påträffats vid olika tider på året.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bibloporus, Art Bibloporus ultimus Guillebeau, 1892 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Påträffad under barken på relativt nyligen döda, såväl stående som liggande bokar. Känd från två lokaler i Skåne (Häckeberga och Skäralid). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (200-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (60-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En endast en millimeter lång, glänsande brunsvart skalbagge. Den har en bågböjd fåra på huvudets översida samt tydliga gropar på halsskölden och vid täckvingarnas bas. Antennerna är kraftigt byggda, och hanen är försedd med en krokig tand på insidan av mellersta skenbenet. Arten avviker från de andra tre Bibloporus-arterna genom sin ringa kroppstorlek.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bibloporus ultimus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bibloporus ultimus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från två lokaler i Skåne (Häckeberga och Skäralid). Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Trichonychini  
 • Släkte
  Bibloporus  
 • Art
  Bibloporus ultimusGuillebeau, 1892

Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad under barken på relativt nyligen döda, såväl stående som liggande bokar, samt i mulm. I Mellaneuropa uppges den även leva under barken på döda ekar. Förmodligen lever arten som rovdjur på kvalster. Fullbildade skalbaggar har påträffats vid olika tider på året.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Denna art bedöms vara akut hotad genom sin mycket begränsade utbredning i Nordeuropa. Den är enbart funnen på två lokaler i Sverige, vilka bägge har stora naturvärden och hyser sällsynta insekter knutna till döda bokar. B. ultimus tillhör med stor sannolikhet den grupp av arter med reliktartad utbredning som tillhör våra mest utsatta skogsinsekter, främst genom att de få befintliga områdena med god kontinuitet på död bokved antingen är mycket små eller saknar effektivt skydd. Endast Skäralidsområdet kommer som det ser ut idag att få ett bra skydd i framtiden.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Ifall arten skulle påträffas på någon ytterligare lokal i Sydsverige bör snabba skyddsåtgärder vidtas för att gynna den. En bättre skyddsstatus för Häckebergaområdet är nödvändig för att rädda de spillror av den gamla bokskogen som behövs för denna och andra arters överlevnad inom området. Generellt bör mera död, grov bokved sparas eller nyskapas inom bokens utbredningsområde.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1974. Die Käfer Mitteleuropas 5: 311. Krefeld.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas Ökologi 2: 11. Krefeld.

Lundberg, S. 1977. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1974–1975 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 8.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Trichonychini  
 • Släkte
  Bibloporus  
 • Art
  Bibloporus ultimus, Guillebeau, 1892
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.