Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klumpigt dödsbud

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Blaps lethifera
Klumpigt dödsbud Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 20-25 mm lång, ganska klumpigt byggd kolsvart skalbagge med långa kraftiga ben, i kroppsformen påminnande om en jordlöpare. Täckvingarna är längst baktill utdragna i en kort spets. Arten är klumpigare byggd än släktingen vanligt dödsbud B. mortisaga.
Utbredning
Länsvis förekomst för klumpigt dödsbud Observationer i Sverige för klumpigt dödsbud
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Östergötland, Västergötland och Bohuslän. Sentida fynd endast på enstaka lokaler i Skåne och på Öland. Utanför Sverige är arten känd från Danmark, Norge, Finland och Estland samt övriga Europa. Den har minskat starkt även i våra grannländer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
En synantrop art, som lever i gamla fähus, jordkällare och stall. Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Östergötland, Västergötland och Bohuslän. Sentida fynd endast på enstaka lokaler i Skåne och på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever i Norden synantropt och påträffas främst i lokaler med dålig hygien såsom gamla sädesmagasin, källare, bagerier, bryggstugor och stall. Larven lever av mjölrester, spillsäd och andra typer av utspillt foder, t.ex. i trossbottnar. I Mellaneuropa förekommer den även utomhus på torra, varma lokaler där den livnär sig av olika typer av växtavfall, bl.a. i gnagarbon. Arten är nattaktiv och gömmer sig under dagtid i t.ex. golvspringor. Nattetid kan den påträffas på marken utanför byggnader.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Blaps, Art Blaps lethifera Marsham, 1802 - klumpigt dödsbud Synonymer förväxlat dödsbud, Blaps sinuaticollis ssp. suecica Ferrer & Picka, 1990, Blaps sinuatocollis ssp. suecica Ferrer & Picka, 1990

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation En synantrop art, som lever i gamla fähus, jordkällare och stall. Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Östergötland, Västergötland och Bohuslän. Sentida fynd endast på enstaka lokaler i Skåne och på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En 20-25 mm lång, ganska klumpigt byggd kolsvart skalbagge med långa kraftiga ben, i kroppsformen påminnande om en jordlöpare. Täckvingarna är längst baktill utdragna i en kort spets. Arten är klumpigare byggd än släktingen vanligt dödsbud B. mortisaga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klumpigt dödsbud

Länsvis förekomst och status för klumpigt dödsbud baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klumpigt dödsbud

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Östergötland, Västergötland och Bohuslän. Sentida fynd endast på enstaka lokaler i Skåne och på Öland. Utanför Sverige är arten känd från Danmark, Norge, Finland och Estland samt övriga Europa. Den har minskat starkt även i våra grannländer.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Blaptini  
 • Släkte
  Blaps  
 • Art
  Blaps lethiferaMarsham, 1802 - klumpigt dödsbud
  Synonymer
  förväxlat dödsbud
  Blaps sinuaticollis ssp. suecica Ferrer & Picka, 1990
  Blaps sinuatocollis ssp. suecica Ferrer & Picka, 1990

Lever i Norden synantropt och påträffas främst i lokaler med dålig hygien såsom gamla sädesmagasin, källare, bagerier, bryggstugor och stall. Larven lever av mjölrester, spillsäd och andra typer av utspillt foder, t.ex. i trossbottnar. I Mellaneuropa förekommer den även utomhus på torra, varma lokaler där den livnär sig av olika typer av växtavfall, bl.a. i gnagarbon. Arten är nattaktiv och gömmer sig under dagtid i t.ex. golvspringor. Nattetid kan den påträffas på marken utanför byggnader.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Genom ändrade byggnadssätt och ökad hygien i bagerier, källare samt i olika ekonomibyggnader har arten förlorat en stor del av sitt livsrum i landet.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Om möjligt bör man undvika att sanera det fåtal lokaler där arten ännu påträffas.
Arten delades av Ferrer & Picka (1990) upp på två taxa, förutom B. lethifera också den nybeskrivna underarten B. sinuaticollis suecica. I rödlistan 2000 är arten behandlad under dessa två namn. Vi anser det emellertid sannolikt att allt svenskt material tillhör en och samma art, varför vi i 2005 års rödlista avförde B. sinuaticollis suecica från rödlistan.

Ferrer, J., Picka, J. 1990. The Blaps species of Sweden, with a review of the B. lethifera group (Coleoptera, Tenebrionidae). Ent. Tidskr. 111: 25-32.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). Ent. Medd. XXXIII: 320 Ringselle, G. A. 1913. Några fynd af Coleoptera. Ent. Tidskr. 34: 231–238.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg & Bengt Ehnström 1997. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Blaptini  
 • Släkte
  Blaps  
 • Art
  Blaps lethifera, Marsham, 1802 - klumpigt dödsbud
  Synonymer
  förväxlat dödsbud
  Blaps sinuaticollis ssp. suecica Ferrer & Picka, 1990
  Blaps sinuatocollis ssp. suecica Ferrer & Picka, 1990
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg & Bengt Ehnström 1997. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.