Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bledius baudii

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bledius baudii
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5-3 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna brunsvarta eller brunröda, benen brungula med mörkare lår. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bledius baudii Observationer i Sverige för Bledius baudii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne (Kåsebergaåsens sydbrant vid Kåseberga) och Gotska Sandön. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden liksom i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever underjordiskt i fuktig vegetationslös sand. Hos oss dels i sandiga kustklintar med vegetationslösa, lodräta partier där sanden fuktas av framsipprande grundvatten, dels i dynsänkor. Också i Danmark (Jylland) funnen i fuktiga sänkor i dynlandskap. Endast påträffad vid Kåseberga i Skåne och på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 16 (8-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (250-28000) km² och förekomstarean (AOO) till 64 (32-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig sand. Hos oss dels i sandiga kustklintar med vegetationslösa, lodräta partier där sanden fuktas av framsipprande grundvatten, dels i dynsänkor. Också i Danmark (Jylland) funnen i fuktiga sänkor i dynlandskap. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bledius, Art Bledius baudii Fauvel, 1872 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever underjordiskt i fuktig vegetationslös sand. Hos oss dels i sandiga kustklintar med vegetationslösa, lodräta partier där sanden fuktas av framsipprande grundvatten, dels i dynsänkor. Också i Danmark (Jylland) funnen i fuktiga sänkor i dynlandskap. Endast påträffad vid Kåseberga i Skåne och på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 16 (8-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (250-28000) km² och förekomstarean (AOO) till 64 (32-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 2,5-3 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna brunsvarta eller brunröda, benen brungula med mörkare lår. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bledius baudii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bledius baudii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne (Kåsebergaåsens sydbrant vid Kåseberga) och Gotska Sandön. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden liksom i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius baudiiFauvel, 1872

Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig sand. Hos oss dels i sandiga kustklintar med vegetationslösa, lodräta partier där sanden fuktas av framsipprande grundvatten, dels i dynsänkor. Också i Danmark (Jylland) funnen i fuktiga sänkor i dynlandskap. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Arten är genom sin mycket begränsade förekomst och sina specifika habitatkrav mycket känslig för olika former av miljöpåverkan. Kåsebergaåsens branter hotas dels av igenväxning p.g.a. upphörd beteshävd, dels av exploatering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Igenväxande partier av Kåsebergaåsens branter måste röjas från buskar och träd, och åtminstone delvis hävdas genom bete.

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåseberga- trakten. - Opusc. Ent. 3:38-49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius baudii, Fauvel, 1872
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.