Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bledius erraticus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bledius erraticus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,3–3,6 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, halsskölden ofta brun, täckvingarna gulröda eller röda med en gemensam mörk fläck vid basen, benen gulröda. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bledius erraticus Observationer i Sverige för Bledius erraticus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från två begränsade områden i Skåne: dels på Ven och längs den innanför liggande sträckan av Öresundsstranden, dels i Kåsebergaåsens sydbranter. Närmast känd från Danmark och i Baltikum (Litauen). Även uppgiven för Norge, men det kan möjligen röra sig om en förväxling med någon närstående art. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever underjordiskt i fuktig lersand i rasbranter. Endast i Skåne, främst påträffad i sluttningarna ner mot Öresund vid Ven och Ålabodarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand eller silt. Ofta i branter där sanden fuktas av framsipprande grundvatten, och vegetationen består av gles Tussilago, fräken och gräs. Hos oss främst i kustklintar (”backafall”), men också i liknande kulturskapade miljöer i lertag. I Mellaneuropa också på sandiga stränder. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bledius, Art Bledius erraticus Erichson, 1839 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever underjordiskt i fuktig lersand i rasbranter. Endast i Skåne, främst påträffad i sluttningarna ner mot Öresund vid Ven och Ålabodarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 3,3–3,6 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, halsskölden ofta brun, täckvingarna gulröda eller röda med en gemensam mörk fläck vid basen, benen gulröda. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bledius erraticus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bledius erraticus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från två begränsade områden i Skåne: dels på Ven och längs den innanför liggande sträckan av Öresundsstranden, dels i Kåsebergaåsens sydbranter. Närmast känd från Danmark och i Baltikum (Litauen). Även uppgiven för Norge, men det kan möjligen röra sig om en förväxling med någon närstående art. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius erraticusErichson, 1839

Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand eller silt. Ofta i branter där sanden fuktas av framsipprande grundvatten, och vegetationen består av gles Tussilago, fräken och gräs. Hos oss främst i kustklintar (”backafall”), men också i liknande kulturskapade miljöer i lertag. I Mellaneuropa också på sandiga stränder. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Arten är genom sin mycket begränsade förekomst och sina specifika habitatkrav mycket känslig för olika former av miljöpåverkan. Backafallen vid Öresund hotas starkt av igenväxning p.g.a. upphörd beteshävd och en grundvattensänkning förorsakad av det intensiva brukandet av intilliggande jordbruksmark. Återställande av gamla lertäkter är ett ytterligare hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Backafallen vid Öresund måste röjas från buskar och träd, och åtminstone delvis hävdas genom bete. Skyddszonen mot ovanför liggande åkermark bör utökas, och även den betas.

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåseberga- trakten. - Opusc. Ent. 3:38-49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius erraticus, Erichson, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.