Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bledius furcatus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bledius furcatus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–7 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna antingen brunsvarta eller röda med en gemensam mörk fläck vid basen, benen brunröda. Arten uppvisar en slående könsdimorfism: hanen har två framåtriktade horn på huvudet och ett mitt på halssköldens framkant. Honan saknar dessa horn, men har i stället öronlika ansvällningar framtill på huvudet. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bledius furcatus Observationer i Sverige för Bledius furcatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från norra Halland och Bohuslän. Dessutom finns en obekräftad uppgift om ett fynd i Södermanland. Få lokaler är kända, men arten kan till viss del vara förbisedd p.g.a sitt undanskymda levnadssätt. Närmast känd från Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europas nordsjökust samt enstaka förekomster i Mellaneuropas inland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever underjordiskt i tidvattenzonen på sandiga/leriga havsstränder, t.ex. havsstrandängar eller marsklandsområden. Kräver en viss salthalt i marken. Känd från Halland, Bohuslän och Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (80-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever underjordiskt i finsand eller silt i tidvattenzonen på flacka havsstränder, helt vegetationslösa eller med sparsam halofytvegetation. På marsklandsstränder i skyddade vikar, i Danmark även i sänkor i flygsanddyner. I Mellaneuropa finns även fynd från salthaltiga inlandslokaler. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden, och lever där på alger eller detritus. De överlever även en längre tids översvämning. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bledius, Art Bledius furcatus (Olivier, 1811) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever underjordiskt i tidvattenzonen på sandiga/leriga havsstränder, t.ex. havsstrandängar eller marsklandsområden. Kräver en viss salthalt i marken. Känd från Halland, Bohuslän och Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (80-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 6–7 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna antingen brunsvarta eller röda med en gemensam mörk fläck vid basen, benen brunröda. Arten uppvisar en slående könsdimorfism: hanen har två framåtriktade horn på huvudet och ett mitt på halssköldens framkant. Honan saknar dessa horn, men har i stället öronlika ansvällningar framtill på huvudet. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bledius furcatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bledius furcatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från norra Halland och Bohuslän. Dessutom finns en obekräftad uppgift om ett fynd i Södermanland. Få lokaler är kända, men arten kan till viss del vara förbisedd p.g.a sitt undanskymda levnadssätt. Närmast känd från Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europas nordsjökust samt enstaka förekomster i Mellaneuropas inland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius furcatus(Olivier, 1811)

Lever underjordiskt i finsand eller silt i tidvattenzonen på flacka havsstränder, helt vegetationslösa eller med sparsam halofytvegetation. På marsklandsstränder i skyddade vikar, i Danmark även i sänkor i flygsanddyner. I Mellaneuropa finns även fynd från salthaltiga inlandslokaler. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden, och lever där på alger eller detritus. De överlever även en längre tids översvämning. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Någon tillbakagång har ej konstaterats, men arten är genom sin mycket begränsade förekomst och sina specifika habitatkrav känslig för olika former av miljöpåverkan.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Bibehåll hävden av havsstrandängar.

Palm, T. 1943. Anteckningar om svenska skalbaggar. I. - Ent. Tidskr. 64:74-85.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2003. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius furcatus, (Olivier, 1811)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2003. © ArtDatabanken, SLU 2005.