Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bledius littoralis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bledius littoralis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–6,5 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna röda med en gemensam mörk fläck vid basen, benen brunröda. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bledius littoralis Observationer i Sverige för Bledius littoralis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Härjedalen, Jämtland, medelpad och Ångermanland. Flertalet fynd är från Ljustorpsåns/Mjällåns vattensystem. Närmast i Norge och Finland samt i Estland och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till östra Sibirien och Mongoliet. I Mellaneuropa är arten främst begränsad till bergstrakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever underjordiskt i fuktig, siltig sand, främst på sandbankar vid rinnande vattendrag. Påträffas ofta en bit från vattenytan men kräver delvis vegetationslösa brinkar med en gles vegetation. Som följearter förekommer ofta Bledius longulus och B. pallipes. Även funnen i liknande miljöer vid vattensamlingar i grustag. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (10000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (120-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever underjordiskt i fuktig, siltig sand utan eller med gles vegetation. Främst på sandbankar vid rinnande vattendrag, men även i liknande miljöer vid diken eller vattensamlingar i grustag. Ofta i individrika kolonier, tillsammans med t.ex. Bledius longulus och B. pallipes. Såväl larver som fullbildade skalbaggar lever av alger. Larverna lever i ganska grova, lodräta gångar i sanden. Larvutvecklingen sker under juli månad. De fullbildade skalbaggarna gräver ytliga, nätformiga gångar, och påträffas under en stor del av vegetationsperioden.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bledius, Art Bledius littoralis Heer, 1839 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever underjordiskt i fuktig, siltig sand, främst på sandbankar vid rinnande vattendrag. Påträffas ofta en bit från vattenytan men kräver delvis vegetationslösa brinkar med en gles vegetation. Som följearter förekommer ofta Bledius longulus och B. pallipes. Även funnen i liknande miljöer vid vattensamlingar i grustag. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (10000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (120-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 6–6,5 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna röda med en gemensam mörk fläck vid basen, benen brunröda. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bledius littoralis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bledius littoralis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Härjedalen, Jämtland, medelpad och Ångermanland. Flertalet fynd är från Ljustorpsåns/Mjällåns vattensystem. Närmast i Norge och Finland samt i Estland och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till östra Sibirien och Mongoliet. I Mellaneuropa är arten främst begränsad till bergstrakter.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius littoralisHeer, 1839

Lever underjordiskt i fuktig, siltig sand utan eller med gles vegetation. Främst på sandbankar vid rinnande vattendrag, men även i liknande miljöer vid diken eller vattensamlingar i grustag. Ofta i individrika kolonier, tillsammans med t.ex. Bledius longulus och B. pallipes. Såväl larver som fullbildade skalbaggar lever av alger. Larverna lever i ganska grova, lodräta gångar i sanden. Larvutvecklingen sker under juli månad. De fullbildade skalbaggarna gräver ytliga, nätformiga gångar, och påträffas under en stor del av vegetationsperioden.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Denna art är, liksom många andra strandlevande skalbaggar, starkt beroende av en ostörd vattenregim som ger upprepade översvämningar högt upp på brinkarna och håller dem nästan vegetationslösa genom att de överlagras med sand och silt. Utbyggnaden av minikraftverk utgör ett hot mot strandfaunan runt de mindre vattendragen. Ändrade politiska beslut kan snabbt förvärra situationen för detta slags vattendrag.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Man bör göra allt för att förhindra utbyggnad av denna typ av vatten. Enligt SOU 1994:59 tillhör Ljustorpsån - Mjällån de prioriterade vattendrag som bör sparas.

Berglind, S. Å., Ehnström, B. & Ljungberg H. 1997. Strandskalbaggar, biologisk mångfald och reglering av små vattendrag - exempel Svartån och Mjällån. Ent. Tidskr. 118: 137–154.

Leiler, T.-E. & Prütz, Per. 1977. För Medelpad nya skalbaggar (Coleoptera). Ent. Tidskr. 132: 132.

Palm, T. 1961. Svensk Insektfauna 9, Skalbaggar, Kortvingar 2: 62.

Palmén, E. & Platonoff, S. 1943. Zur Autökologi und Verbreitung der ostfennoskandischen Flussuferkäfer mit Berücksichtigung der südkarelischen Flüssen. Ann. Ent. Fenn. 9: 148.

SOU 1994:59. Vilka vattendrag bör skyddas? 2. Beskrivning av vattenområden. Betänkande av Vattendragsutredningen, sid. 235–237.

Strand, A. 1944. Nord-Norges Coleoptera. Tromsö Museums Årsskrift Naturhist. avd. Nr. 34; Vol. 6 N. 1: 238.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2017. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius littoralis, Heer, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2017. © ArtDatabanken, SLU 2006.