Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bledius nanus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bledius nanus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,8–3 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna gulröda med ett brett parti längs sömmen mörkare, benen gulröda. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bledius nanus Observationer i Sverige för Bledius nanus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne. De flesta fynden är gjorda i två begränsade områden i Skåne: dels på Ven och längs den innanför liggande sträckan av Öresundsstranden, dels i Kåsebergaåsens sydbranter. Dessutom är arten påträffad i flera sandtag i Vombsänkan. Närmast i Danmark och i Baltikum (Lettland), saknas i övriga Norden. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Irak och östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever underjordiskt i fuktig lersand i rasbranter. Endast i Skåne, främst påträffad i sluttningarna ner mot Öresund vid Ven och Ålabodarna, men också i grustag med vattensamlingar. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand eller silt. Ofta i vegetationslösa, lodräta partier i branter, men också på terrasser där sanden fuktas av framsipprande grundvatten och är bevuxen med glest gräs och fin mossa. Hos oss främst i kustklintar (”backafall”), men också i liknande kulturskapade miljöer i ler- eller sandtag. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bledius, Art Bledius nanus Erichson, 1840 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever underjordiskt i fuktig lersand i rasbranter. Endast i Skåne, främst påträffad i sluttningarna ner mot Öresund vid Ven och Ålabodarna, men också i grustag med vattensamlingar. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,8–3 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna gulröda med ett brett parti längs sömmen mörkare, benen gulröda. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bledius nanus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bledius nanus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne. De flesta fynden är gjorda i två begränsade områden i Skåne: dels på Ven och längs den innanför liggande sträckan av Öresundsstranden, dels i Kåsebergaåsens sydbranter. Dessutom är arten påträffad i flera sandtag i Vombsänkan. Närmast i Danmark och i Baltikum (Lettland), saknas i övriga Norden. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Irak och östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius nanusErichson, 1840

Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand eller silt. Ofta i vegetationslösa, lodräta partier i branter, men också på terrasser där sanden fuktas av framsipprande grundvatten och är bevuxen med glest gräs och fin mossa. Hos oss främst i kustklintar (”backafall”), men också i liknande kulturskapade miljöer i ler- eller sandtag. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Arten är genom sin mycket begränsade förekomst och sina specifika habitatkrav mycket känslig för olika former av miljöpåverkan. Backafallen vid Öresund hotas starkt av igenväxning p.g.a. upphörd beteshävd och en grundvattensänkning förorsakad av det intensiva brukandet av intilliggande jordbruksmark. Återställande av gamla ler- och sandtäkter är ett ytterligare hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Backafallen vid Öresund måste röjas från buskar och träd, och åtminstone delvis hävdas genom bete. Skyddszonen mot ovanför liggande åkermark bör utökas, och även den betas. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och lertäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Palm, T. 1935. Coleopterologiska studier på ön Ven. Medd. från Göteborgs Musei Zool. Avd. 65.

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåseberga- trakten. - Opusc. Ent. 3:38-49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius nanus, Erichson, 1840
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.