Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bledius atricapillus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bledius atricapillus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-3,2 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, halsskölden ofta rödbrun, täckvingarna gulröda med ett parti längs sömmen mörkare, benen gulröda. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bledius atricapillus Observationer i Sverige för Bledius atricapillus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne, där arten främst förekommer i två begränsade områden: dels på Ven och längs den innanför liggande sträckan av Öresundsstranden, dels i Kåsebergaåsens sydbranter. Dessutom på enstaka lokaler i inlandet. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden liksom i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Irak och Kazakhstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand eller silt. Ofta i vegetationslösa, lodräta partier i branter, men också på terrasser där sanden fuktas av framsipprande grundvatten och är bevuxen med glest gräs och fin mossa. Hos oss främst i sandiga eller siltiga kustklintar (”backafall”), men också i liknande kulturskapade miljöer i lertag. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (500-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand eller silt. Ofta i vegetationslösa, lodräta partier i branter, men också på terrasser där sanden fuktas av framsipprande grundvatten och är bevuxen med glest gräs och fin mossa. Hos oss främst i sandiga eller siltiga kustklintar (”backafall”), men också i liknande kulturskapade miljöer i lertag. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i jorden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bledius, Art Bledius atricapillus (Germar, 1825) Synonymer Bledius praetermissus Williams, 1929

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand eller silt. Ofta i vegetationslösa, lodräta partier i branter, men också på terrasser där sanden fuktas av framsipprande grundvatten och är bevuxen med glest gräs och fin mossa. Hos oss främst i sandiga eller siltiga kustklintar (”backafall”), men också i liknande kulturskapade miljöer i lertag. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (500-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet
En 3-3,2 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, halsskölden ofta rödbrun, täckvingarna gulröda med ett parti längs sömmen mörkare, benen gulröda. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bledius atricapillus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bledius atricapillus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne, där arten främst förekommer i två begränsade områden: dels på Ven och längs den innanför liggande sträckan av Öresundsstranden, dels i Kåsebergaåsens sydbranter. Dessutom på enstaka lokaler i inlandet. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden liksom i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Irak och Kazakhstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius atricapillus(Germar, 1825)
  Synonymer
  Bledius praetermissus Williams, 1929

Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand eller silt. Ofta i vegetationslösa, lodräta partier i branter, men också på terrasser där sanden fuktas av framsipprande grundvatten och är bevuxen med glest gräs och fin mossa. Hos oss främst i sandiga eller siltiga kustklintar (”backafall”), men också i liknande kulturskapade miljöer i lertag. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i jorden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Arten är genom sin mycket begränsade förekomst och sina specifika habitatkrav mycket känslig för olika former av miljöpåverkan. Backafallen vid Öresund hotas starkt av igenväxning p.g.a. upphörd beteshävd och en grundvattensänkning förorsakad av det intensiva brukandet av intilliggande jordbruksmark. Återställande av gamla ler- och sandtäkter är ett ytterligare hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Backafallen vid Öresund måste röjas från buskar och träd, och åtminstone delvis hävdas genom bete. Skyddszonen mot ovanför liggande åkermark bör utökas, och även den betas. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och lertäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet

Palm, T. 1935. Coleopterologiska studier på ön Ven. Medd. från Göteborgs Musei Zool. Avd. 65.

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåseberga- trakten. - Opusc. Ent. 3:38-49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius atricapillus, (Germar, 1825)
  Synonymer
  Bledius praetermissus Williams, 1929
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.