Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bledius procerulus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bledius procerulus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-3,5 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna brunröda med skutellarpartiet mörkare, benen gulröda. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bledius procerulus Observationer i Sverige för Bledius procerulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från ett mycket begränsat område i södra Skåne, i Kåsebergaåsens sydbrant vid Kåseberga och Löderups strandbad. Saknas i övriga Norden, närmast i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen är begränsad till Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever underjordiskt i torra, vegetationsfattiga, solexponerade sandbranter. Endast funnen vid Kåseberga i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (200-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever underjordiskt på torr, solexponerad, vegetationsfattig sandmark. Hos oss uteslutande i sandiga kustklintar med sparsam vegetation. I Mellaneuropa har arten påträffats talrikt i övergivna bon av gul tuvmyra (Lasius flavus). Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bledius, Art Bledius procerulus Erichson, 1840 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever underjordiskt i torra, vegetationsfattiga, solexponerade sandbranter. Endast funnen vid Kåseberga i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (200-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 3-3,5 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna brunröda med skutellarpartiet mörkare, benen gulröda. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bledius procerulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bledius procerulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från ett mycket begränsat område i södra Skåne, i Kåsebergaåsens sydbrant vid Kåseberga och Löderups strandbad. Saknas i övriga Norden, närmast i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen är begränsad till Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius procerulusErichson, 1840

Lever underjordiskt på torr, solexponerad, vegetationsfattig sandmark. Hos oss uteslutande i sandiga kustklintar med sparsam vegetation. I Mellaneuropa har arten påträffats talrikt i övergivna bon av gul tuvmyra (Lasius flavus). Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Arten är genom sin mycket begränsade förekomst och sina specifika habitatkrav mycket känslig för olika former av miljöpåverkan. Kåsebergaåsens branter hotas dels av igenväxning p.g.a. upphörd beteshävd, dels av exploatering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Igenväxande partier av Kåsebergaåsens branter måste röjas från buskar och träd, och åtminstone delvis hävdas genom bete.

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåseberga- trakten. - Opusc. Ent. 3:38-49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2003. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Bledius  
 • Art
  Bledius procerulus, Erichson, 1840
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2003. © ArtDatabanken, SLU 2006.