Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bolitochara lucida

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bolitochara lucida
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,5–5 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Rödbrun, täckvingar svartbruna med vardera en ljusare fläck vid skuldran, bakkropp nära spetsen med ett svartbrunt tvärband. Ben och antenner rödgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bolitochara lucida Observationer i Sverige för Bolitochara lucida
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Småland och Östergötland. Sentida fynd är gjorda i två begränsade områden i mellersta Skåne, bl.a. i Skäralid. Närmast i Norge, Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten påträffas bl.a. under grova boklågar med rikligt med fnösktickor. Känd från Skåne, Småland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1500-2500) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever i och i anslutning till olika slags trädsvamp på gamla lövträd. I Sverige funnen på bok, och björkhögstubbar med fnöskticka, i fjällticka på alm- och eklågor och i svampig förna under grova boklågor med fnöskticka i bergbranter med grov, senvuxen bok. I Danmark är arten funnen på svavelticka och fjällticka på gamla ekar. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas främst under våren och försommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fjällticka
· fjällticka
· fnöskticka
· fnöskticka
· korkticka
· korkticka
· sidenticka
· sidenticka
· svavelticka
· svavelticka
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bolitochara, Art Bolitochara lucida (Gravenhorst, 1802) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten påträffas bl.a. under grova boklågar med rikligt med fnösktickor. Känd från Skåne, Småland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1500-2500) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 4,5–5 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Rödbrun, täckvingar svartbruna med vardera en ljusare fläck vid skuldran, bakkropp nära spetsen med ett svartbrunt tvärband. Ben och antenner rödgula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bolitochara lucida

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bolitochara lucida

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Småland och Östergötland. Sentida fynd är gjorda i två begränsade områden i mellersta Skåne, bl.a. i Skäralid. Närmast i Norge, Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa och Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Bolitochara  
 • Art
  Bolitochara lucida(Gravenhorst, 1802)

Lever i och i anslutning till olika slags trädsvamp på gamla lövträd. I Sverige funnen på bok, och björkhögstubbar med fnöskticka, i fjällticka på alm- och eklågor och i svampig förna under grova boklågor med fnöskticka i bergbranter med grov, senvuxen bok. I Danmark är arten funnen på svavelticka och fjällticka på gamla ekar. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas främst under våren och försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· fjällticka - Polyporus squamosus (Har betydelse)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· korkticka - Trametes gibbosa (Har betydelse)
· sidenticka - Trametes versicolor (Har betydelse)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten förefaller vara helt knuten till bestånd av naturskogskaraktär, och hotas därför av avverkning eller gallring.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bestånd med grov bok bör skyddas.

Malmqvist, A. 2002. Inventering av vedlevande skalbaggar i Höör och Hörby kommuner 2002. Naturcentrum AB.

Palm, T. 1968. Kortvingar, häfte 5. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Bolitochara  
 • Art
  Bolitochara lucida, (Gravenhorst, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.