Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Borboropora kraatzii

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Borboropora kraatzii
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1.8–2.5 mm lång kortvinge med långsmal, tillplattad kropp. Kroppen är glänsande svartbrun, täckvingar och ben ljusare brungula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Borboropora kraatzii Observationer i Sverige för Borboropora kraatzii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Halland, Öland och Gotland (inklusive Gotska Sandön). Mycket få fynd, men arten är med stor sannolikhet starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Ej känd från de övriga nordiska länderna eller Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Brittiska öarna till Ungern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Påträffas oftast i jorden under kadaver på torrmarker eller sandiga havsstränder. Känd från Halland, Öland, Gotland och Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 (5000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Flera fynd är gjorda i jorden under kadaver på torra, öppna marker, t.ex. alvarmark och sandiga havsstränder. Det öländska fyndet gjordes vid bilhåvning. Också i Mellaneuropa är flertalet fynd gjorda på torrmarkslokaler med ett varmt lokalklimat.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Borboropora, Art Borboropora kraatzii Fuss, 1862 Synonymer Borboropora kraatzi Fuss, 1862

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Påträffas oftast i jorden under kadaver på torrmarker eller sandiga havsstränder. Känd från Halland, Öland, Gotland och Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 (5000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1.8–2.5 mm lång kortvinge med långsmal, tillplattad kropp. Kroppen är glänsande svartbrun, täckvingar och ben ljusare brungula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Borboropora kraatzii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Borboropora kraatzii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Halland, Öland och Gotland (inklusive Gotska Sandön). Mycket få fynd, men arten är med stor sannolikhet starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Ej känd från de övriga nordiska länderna eller Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Brittiska öarna till Ungern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Falagriini  
 • Släkte
  Borboropora  
 • Art
  Borboropora kraatziiFuss, 1862
  Synonymer
  Borboropora kraatzi Fuss, 1862

Biologin är dåligt känd. Flera fynd är gjorda i jorden under kadaver på torra, öppna marker, t.ex. alvarmark och sandiga havsstränder. Det öländska fyndet gjordes vid bilhåvning. Också i Mellaneuropa är flertalet fynd gjorda på torrmarkslokaler med ett varmt lokalklimat.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens status och eventuell hotbild är alldeles otillräckligt känd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess status fastställas.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2003. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Falagriini  
 • Släkte
  Borboropora  
 • Art
  Borboropora kraatzii, Fuss, 1862
  Synonymer
  Borboropora kraatzi Fuss, 1862
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2003. © ArtDatabanken, SLU 2006.