Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödvingad kapuschongbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Bostrichus capucinus
Rödvingad kapuschongbagge Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En iögonfallande, cylindriskt byggd art med en kroppslängd som varierar mellan 6 och 15 mm. Kroppen är djupsvart medan täckvingarna är livligt röda. Halsskölden är mycket högvälvd, varför huvudet delvis döljs under denna. Halssköldens framkant är försedd med stora kitintänder.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödvingad kapuschongbagge Observationer i Sverige för rödvingad kapuschongbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne, Blekinge, Småland, Öster- och Västergötland, Södermanland och Uppland samt på Öland. Fynd under de senaste decennierna är främst gjorda i östra Småland. Den förekommer även i Norge och Finland. Arten har en vidsträckt utbredning i Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Knuten till solexponerad, starkt uttorkad, död lövträdsved, främst ek, men även fruktträd och björk. Angriper gärna stängselpålar av ek längs åkerkanter eller blottlagda ekrötter i grusgropar och andra mycket varma lägen. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland och Uppland, sentida fynd främst i östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i solexponerad, starkt uttorkad, död lövträdsved. I Sverige är den främst påträffad i ek, men fynd har även gjorts i fruktträd och björk. Arten angriper gärna virke som stängselpålar av ek längs åkerkanter eller blottlagda ekrötter i grusgropar och andra mycket varma lägen. Larverna gnager runda gångar i veden. Angreppen är så täta att nästan hela vedvolymen förvandlas till gnagmjöl. Larvutvecklingen är tvåårig, och den fullvuxna larven förpuppar sig i mitten av maj. Nykläckta skalbaggar sitter ofta kvar några dagar i kläckhålen och väntar på sol och värme.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Bostrichidae (kapuschongbaggar), Släkte Bostrichus, Art Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) - rödvingad kapuschongbagge Synonymer kapucinbagge, Bostrychus capucinus (Linnaeus, 1758)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Knuten till solexponerad, starkt uttorkad, död lövträdsved, främst ek, men även fruktträd och björk. Angriper gärna stängselpålar av ek längs åkerkanter eller blottlagda ekrötter i grusgropar och andra mycket varma lägen. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland och Uppland, sentida fynd främst i östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En iögonfallande, cylindriskt byggd art med en kroppslängd som varierar mellan 6 och 15 mm. Kroppen är djupsvart medan täckvingarna är livligt röda. Halsskölden är mycket högvälvd, varför huvudet delvis döljs under denna. Halssköldens framkant är försedd med stora kitintänder.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödvingad kapuschongbagge

Länsvis förekomst och status för rödvingad kapuschongbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödvingad kapuschongbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Blekinge, Småland, Öster- och Västergötland, Södermanland och Uppland samt på Öland. Fynd under de senaste decennierna är främst gjorda i östra Småland. Den förekommer även i Norge och Finland. Arten har en vidsträckt utbredning i Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Bostrichidae - kapuschongbaggar 
 • Underfamilj
  Bostrichinae  
 • Tribus
  Bostrichini  
 • Släkte
  Bostrichus  
 • Art
  Bostrichus capucinus(Linnaeus, 1758) - rödvingad kapuschongbagge
  Synonymer
  kapucinbagge
  Bostrychus capucinus (Linnaeus, 1758)

Larvutvecklingen sker i solexponerad, starkt uttorkad, död lövträdsved. I Sverige är den främst påträffad i ek, men fynd har även gjorts i fruktträd och björk. Arten angriper gärna virke som stängselpålar av ek längs åkerkanter eller blottlagda ekrötter i grusgropar och andra mycket varma lägen. Larverna gnager runda gångar i veden. Angreppen är så täta att nästan hela vedvolymen förvandlas till gnagmjöl. Larvutvecklingen är tvåårig, och den fullvuxna larven förpuppar sig i mitten av maj. Nykläckta skalbaggar sitter ofta kvar några dagar i kläckhålen och väntar på sol och värme.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Rödvingad kapuschongbagge är genom sin mycket lokala förekomst ytterst känslig för successionsbrott i tillgången på yngelsubstrat. Bortstädning av död ved i form av rötter och stolpar är ett hot mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spara rötter och andra veddelar i mycket soligt läge som i grusgropar och sydsluttningar. Använd gärna ekstolpar istället för impregnerade barrträdsstolpar vid inhägnande av beteshagar.

Antonsson, K. & Wadstein, M. 1990. Eklandskapet. En naturinventering av hagar och lövskogar i eklandskapet S, om Linköping. Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Lundberg, S. 1969. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 12. Ent. Tidskr. 90: 222.

Lundberg, S. 1973. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 14 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 94: 32.

Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar funna i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 88.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Bostrichidae - kapuschongbaggar 
 • Underfamilj
  Bostrichinae  
 • Tribus
  Bostrichini  
 • Släkte
  Bostrichus  
 • Art
  Bostrichus capucinus, (Linnaeus, 1758) - rödvingad kapuschongbagge
  Synonymer
  kapucinbagge
  Bostrychus capucinus (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.