Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Brachyptera braueri

Organismgrupp Sländor, Bäcksländor Brachyptera braueri
  Sländor, Bäcksländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Larven är brun, 8–10 mm. Liksom övriga bäcksländor har den två bakre spröt. Hos Brachyptera braueri har spröten långa hår på ovansidan. Både larv och vuxen insekt har långa avsmalnande antenner. De vuxna sländorna är av samma storlek som larverna men är mörkare i färg. Vingarna är blanka och ligger platt över kroppen. Liksom hos övriga bäcklsländor är flygförmågan dålig och de ser mer hemtama ut när de går och springer än när de flyger.
Utbredning
Länsvis förekomst för Brachyptera braueri Observationer i Sverige för Brachyptera braueri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En nord- och mellaneuropeisk art som i Sverige är känd från Skåne (5 aktuella lokaler), Blekinge (endast äldre lokaler), Halland (6 aktuella lokaler), Småland (möjligen en aktuell lokal) och Västergötland (en aktuell lokal). Den torde numera återfinnas bara i ett fåtal vattendrag i Sverige och tycks vara på tillbakagång även i andra delar av utbredningsområdet. Arten har en fortgående minskning och är idag kraftigt fragmenterad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten lever företrädesvis i snabbare partier av medelstora, eutrofa vattendrag men förekommer även i mer långsamt rinnande vatten med mossbevuxen stenbotten. Känd från drygt 10 lokaler, fem i Skåne, fem i Halland och en i Vg. Den synes minska både i Sverige och övriga delar av sitt utbredningsområde. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6220 (2440-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Ekologi
B. braueri är en tidig vårart som kläcks i mars–april. Den lever företrädesvis i snabbare partier av medelstora, eutrofa vattendrag men förekommer även i mer långsamt rinnande vatten med mossbevuxen stenbotten. På sådana ställen ses den ofta tillsammans med Taeniopteryx nebulosa.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Plecoptera (bäcksländor), Familj Taeniopterygidae (vingbandbäcksländor), Släkte Brachyptera, Art Brachyptera braueri (Klapálek, 1900) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten lever företrädesvis i snabbare partier av medelstora, eutrofa vattendrag men förekommer även i mer långsamt rinnande vatten med mossbevuxen stenbotten. Känd från drygt 10 lokaler, fem i Skåne, fem i Halland och en i Vg. Den synes minska både i Sverige och övriga delar av sitt utbredningsområde. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6220 (2440-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Larven är brun, 8–10 mm. Liksom övriga bäcksländor har den två bakre spröt. Hos Brachyptera braueri har spröten långa hår på ovansidan. Både larv och vuxen insekt har långa avsmalnande antenner. De vuxna sländorna är av samma storlek som larverna men är mörkare i färg. Vingarna är blanka och ligger platt över kroppen. Liksom hos övriga bäcklsländor är flygförmågan dålig och de ser mer hemtama ut när de går och springer än när de flyger.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Brachyptera braueri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Brachyptera braueri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En nord- och mellaneuropeisk art som i Sverige är känd från Skåne (5 aktuella lokaler), Blekinge (endast äldre lokaler), Halland (6 aktuella lokaler), Småland (möjligen en aktuell lokal) och Västergötland (en aktuell lokal). Den torde numera återfinnas bara i ett fåtal vattendrag i Sverige och tycks vara på tillbakagång även i andra delar av utbredningsområdet. Arten har en fortgående minskning och är idag kraftigt fragmenterad.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Taeniopterygidae - vingbandbäcksländor 
 • Släkte
  Brachyptera  
 • Art
  Brachyptera braueri(Klapálek, 1900)

B. braueri är en tidig vårart som kläcks i mars–april. Den lever företrädesvis i snabbare partier av medelstora, eutrofa vattendrag men förekommer även i mer långsamt rinnande vatten med mossbevuxen stenbotten. På sådana ställen ses den ofta tillsammans med Taeniopteryx nebulosa.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Brinck (1949) anför utsläpp från ett mejeri vid Bråån i Skåne som exempel på att föroreningar kan eliminera arten. De vattendrag där den förekommer är näringsrika och kan vara känsliga för ökad förorening (Herrmann et al. 1983), vilket anses missgynna medlemmar av släktet Brachyptera, inklusive B. braueri (Aubert 1985).

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inventering av de av kända lokalerna för arten för att fastställa aktuell status och hotbild. Ökad kontroll och vid behov åtgärder för att förbättra föroreningssituationen i de vattendrag där arten finns kvar.

Aubert, J. 1985. Brachyptera braueri Klapalek 1900, Plécoptère noveaux pour la Suisse, mais espèce disparue de ce pays. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 58: 529.

Brinck, P. 1949. Studies on Swedish stoneflies. Opusc. Entomol. Suppl. 11: 1-250.

Lillehammer, A. 1988. Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark, FAUNA ENTOMOLOGICA SCANDINAVICA. Vol. 21. 165pp. Stenstrup.

Herrmann, J., Malmqvist, B., Sjöström, P. & Svensson, B. 1983. Från Almaån till Östersjöbäcken. En analys av Kristianstad läns vattendrag. Länsstyrelsen i Kristianstad län. 222 pp.

Zwick, P. 1984. Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflantzen in der Bundesrepublik Deutschlands. Naturschutz Aktuell 1: 115–116.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Taeniopterygidae - vingbandbäcksländor 
 • Släkte
  Brachyptera  
 • Art
  Brachyptera braueri, (Klapálek, 1900)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.