Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Brachytemnus porcatus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Brachytemnus porcatus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–4 mm lång, svart vivel med långsträckt cylindrisk kropp. Snytet är avsmalnande mot spetsen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Brachytemnus porcatus Observationer i Sverige för Brachytemnus porcatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är noterad i naturliga habitat i Blekinge, östra Småland, Öland och Östergötland. Dessutom har den hittats i importerat virke i ytterligare ett par landskap (Gillerfors 1988). Arten har också införts till Danmark, men förekommer annars närmast i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till västra Asien (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i torr död ved av barrträd. I Sverige är arten främst påträffad i byggnadsvirke, gärna i flera hundra år gamla hus. Naturligt förekommer arten i torrträd. Känd från Blekinge, Småland, Öland och Östergötland. Arten är dessutom påträffad i importerat virke i ytterligare ett par landskap. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i naturen i den hårda och torra splintveden på stående döda barrträd. Hos oss är arten dock främst påträffad i byggnadsvirke, gärna i flera hundra år gamla hus. Larvutvecklingen är troligen ettårig. De fullbildade skalbaggarna stannar ofta kvar inne i veden, och kan påträffas under en stor del av året (Ehnström & Axelsson 2002, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Brachytemnus, Art Brachytemnus porcatus (Germar, 1824) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i torr död ved av barrträd. I Sverige är arten främst påträffad i byggnadsvirke, gärna i flera hundra år gamla hus. Naturligt förekommer arten i torrträd. Känd från Blekinge, Småland, Öland och Östergötland. Arten är dessutom påträffad i importerat virke i ytterligare ett par landskap. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 3–4 mm lång, svart vivel med långsträckt cylindrisk kropp. Snytet är avsmalnande mot spetsen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Brachytemnus porcatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Brachytemnus porcatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är noterad i naturliga habitat i Blekinge, östra Småland, Öland och Östergötland. Dessutom har den hittats i importerat virke i ytterligare ett par landskap (Gillerfors 1988). Arten har också införts till Danmark, men förekommer annars närmast i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till västra Asien (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cossoninae  
 • Tribus
  Onycholipini  
 • Släkte
  Brachytemnus  
 • Art
  Brachytemnus porcatus(Germar, 1824)

Larvutvecklingen sker i naturen i den hårda och torra splintveden på stående döda barrträd. Hos oss är arten dock främst påträffad i byggnadsvirke, gärna i flera hundra år gamla hus. Larvutvecklingen är troligen ettårig. De fullbildade skalbaggarna stannar ofta kvar inne i veden, och kan påträffas under en stor del av året (Ehnström & Axelsson 2002, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Inomhusmiljöer

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Hotas av brist på gamla torrakor i skogslandskapet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spara äldre barrträd vid avverkningar.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU.

Gillerfors, G. (1988) Skalbaggar införda till Sverige med importerad massaved. Entomologisk Tidskrift 109, s.42-45

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cossoninae  
 • Tribus
  Onycholipini  
 • Släkte
  Brachytemnus  
 • Art
  Brachytemnus porcatus, (Germar, 1824)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.