Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Branchinecta paludosa

Organismgrupp Kräftdjur, Limniska bladfotingar och storkräftor Branchinecta paludosa
  Kräftdjur, Limniska bladfotingar och storkräftor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gälbladfotingen Branchinecta paludosa har liksom sina närmaste släktingar en kropp som utmärks av att den saknar ryggsköld. Huvudet är väl avgränsat och bär skaftade ögon och enkla, väl definierade, antenner. Hannen når en längd av ca 23 mm medan honan är ca 18 mm. Antalet benpar är 11 st. Den tunna bakkroppen är längre än thorax vilket är kännetecknande för B. paludosa.
Utbredning
Länsvis förekomst för Branchinecta paludosa Observationer i Sverige för Branchinecta paludosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Härjedalen, Jämtland, Lule och Tornelappmarks fjällområden. Arten förekommer cirkumpolärt i fisktomma och temporära sjöar och träsk i arktisk miljö. Ett par inventeringar har under 1990-talet försökt klarlägga dess utbredning i fjällkedjan. Inkomna resultat tyder på att B. paludosa är betydligt ovanligare än Polyartemia forcipata.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten har en vid utbredning inom fjällkedjans smärre vattensamlingar men är ändå generellt sällsynt. Ställer höga krav på pH och hög alkalinitet men förkommer även utanför rena kalkområden och är sannolikt känslig för försurning. Förekommer bara högt upp, vanligen över 600 m och kommer sannolikt att missgynnas av ev. klimatförändringar. Förekommer bara i fiskfria vatten, varför fiskinplantering är ett hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (100-750). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28044 (25000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 1000 (400-3000) km². Genererat utifrån fynddata 20140327. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Utsättning av fisk i fisktomma vatten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
B. paludosa har en ettårig livscykel där vintrarna tillbringas i äggstadiet. Äggen kläcks under våren–försommaren och vuxna äggbärande individer påträffas under juli–augusti. Arten synes i huvudsak livnära sig på bottennära alger. Djuren simmar/svävar i stora stim, vanligen parvis, i den fria vattenmassan, varför de är mycket känsliga för predation från fågel och fisk. Vissa fjällfåglar, till exempel alfågel och smalnäbbad simsnäppa, torde nyttja arten som föda under häckningsperioden. B. paludosa kräver sannolikt fisktomma vatten i arktisk miljö. Samtliga fyndlokaler för arten har omgivits av kalfjäll. Det hittills tätaste beståndet som påträffats av författaren levde i en ca 30 m2 stor och 0.5 djup vattensamling med rent och oförsurat vatten i Padjelanta nationalpark. Tillsammans med B. paludosa påträffades även gälbladfotingen Polyartemia forcipata. Arten tål sannolikt inte reglering.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Branchiopoda (bladfotingar), Ordning Anostraca (gälbladfotingar), Familj Branchinectidae, Släkte Branchinecta, Art Branchinecta paludosa O. F. Müller Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har en vid utbredning inom fjällkedjans smärre vattensamlingar men är ändå generellt sällsynt. Ställer höga krav på pH och hög alkalinitet men förkommer även utanför rena kalkområden och är sannolikt känslig för försurning. Förekommer bara högt upp, vanligen över 600 m och kommer sannolikt att missgynnas av ev. klimatförändringar. Förekommer bara i fiskfria vatten, varför fiskinplantering är ett hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (100-750). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28044 (25000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 1000 (400-3000) km². Genererat utifrån fynddata 20140327. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Utsättning av fisk i fisktomma vatten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Gälbladfotingen Branchinecta paludosa har liksom sina närmaste släktingar en kropp som utmärks av att den saknar ryggsköld. Huvudet är väl avgränsat och bär skaftade ögon och enkla, väl definierade, antenner. Hannen når en längd av ca 23 mm medan honan är ca 18 mm. Antalet benpar är 11 st. Den tunna bakkroppen är längre än thorax vilket är kännetecknande för B. paludosa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Branchinecta paludosa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Branchinecta paludosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Härjedalen, Jämtland, Lule och Tornelappmarks fjällområden. Arten förekommer cirkumpolärt i fisktomma och temporära sjöar och träsk i arktisk miljö. Ett par inventeringar har under 1990-talet försökt klarlägga dess utbredning i fjällkedjan. Inkomna resultat tyder på att B. paludosa är betydligt ovanligare än Polyartemia forcipata.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Branchiopoda - bladfotingar 
 • Ordning
  Anostraca - gälbladfotingar 
 • Familj
  Branchinectidae  
 • Släkte
  Branchinecta  
 • Art
  Branchinecta paludosaO. F. Müller

B. paludosa har en ettårig livscykel där vintrarna tillbringas i äggstadiet. Äggen kläcks under våren–försommaren och vuxna äggbärande individer påträffas under juli–augusti. Arten synes i huvudsak livnära sig på bottennära alger. Djuren simmar/svävar i stora stim, vanligen parvis, i den fria vattenmassan, varför de är mycket känsliga för predation från fågel och fisk. Vissa fjällfåglar, till exempel alfågel och smalnäbbad simsnäppa, torde nyttja arten som föda under häckningsperioden. B. paludosa kräver sannolikt fisktomma vatten i arktisk miljö. Samtliga fyndlokaler för arten har omgivits av kalfjäll. Det hittills tätaste beståndet som påträffats av författaren levde i en ca 30 m2 stor och 0.5 djup vattensamling med rent och oförsurat vatten i Padjelanta nationalpark. Tillsammans med B. paludosa påträffades även gälbladfotingen Polyartemia forcipata. Arten tål sannolikt inte reglering.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll, Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten, Fjällbiotoper, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas i första hand av fiskinplantering, reglering och försurning.

Påverkan
 • Försurning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
Plantera inte in fisk i fjällkedjans fisktomma vatten. Undvik eller begränsa omfattningen av vattenregleringar. Det vore inte orealistiskt att återskapa större, tidigare fisktomma fjällvatten genom rotenonbehandling.

Bergström, T. 2003 Inventering av Gälbladfotingar i norra Jämtlandsfjällen. Rapport nr 03:1.

Miljöövervakningsfunktionen. Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Blomqvist, D. 1995. Bladfotingar som försurningsindikatorer i fjällen. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå. Rapport 3. 53p.

Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Signum i Lund, (8) 685 sid.

Lundblad, O. 1914. Some new localities for Polyartemia forcipata Fischer and Branchinecta paludosa (O.F.

Müll.) in Sweden. Entomologisk tidskrift 35: 159-163.

Lundblad, O. 1915. Branchinecta och Polyartemia i Härjedalen. Entomologisk tidskrift 36: 182–185.

Näslund, I., Åslund, J-E. & Sundberg, M. (2002). I Olov Lundblads fotspår - inventering av gälbladfotingar i Härjedalsfjällen. Rapport nr 02:1 Miljöövervakningsfunktionen. Östersund: Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Pär-Erik Lingdell 1995. Rev. Ulf Bjelke 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Branchiopoda - bladfotingar 
 • Ordning
  Anostraca - gälbladfotingar 
 • Familj
  Branchinectidae  
 • Släkte
  Branchinecta  
 • Art
  Branchinecta paludosa, O. F. Müller
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Pär-Erik Lingdell 1995. Rev. Ulf Bjelke 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.