Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosenvingad gräshoppa

Organismgrupp Hopprätvingar Bryodema tuberculata
Rosenvingad gräshoppa Hopprätvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En kraftigt byggd gräshoppa (27–36 mm) med rosa flygvingar (syns tydligt vid flykt). Liknar närmast trumgräshoppa, men har inte samma färg på flygvingarna och halssköldens mittlist är genomskuren av en till tre tydliga tvärfåror (inte fallet med trumgräshoppa). Kroppsfärgen är övervägande brun till gråbrun. Den flyger mycket bra och spelflyger på flera meters höjd. Då ger den ifrån sig ett smattrande läte.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosenvingad gräshoppa Observationer i Sverige för rosenvingad gräshoppa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den rosenvingade gräshoppan förekommer i Sverige endast på Ölands alvarsmarker. Förutom på stora alvaret, där arten förekommer flerstädes, har den även påträffats på mindre alvarsområden vid Alböke, Räpplinge, Gillsby, Persnäs, Karum, Petgärde, Horn, N. Neptuni åkrar, Böda samt på Mensalvaret och Borgholms alvar. Hur många av dessa lokaler som fortfarande hyser arten är inte känt. Den rosenvingade gräshoppan upptäcktes nyligen på en lokal i södra Finland som även hyser trumgräshoppa. I övrigt saknas arten numera i de övriga nordiska länderna, även om äldre uppgifter finns från Jylland. Den har sitt huvudutbredningsområde i Rysslands och Ostasiens stäppområden. I Mellaneuropa har arten sin västra utbredningsgräns och tycks där ha försvunnit på flertalet lokaler. I Tyskland förekommer den numera endast längst i söder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Denna stora gräshoppa förekommer i Sverige endast på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 920 (800-1200) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (100-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Utbredningsområdet har tidigare minskat men en viss stabilisering kan skönjas. Risk för fortsatt minskande finns förstås framöver eftersom polulationerna är känsliga för igenväxning. Arten är tydligt väder och klimatberoende. Ett blötare klimats skul. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv); D2).
Ekologi
Den rosenvingade gräshoppan påträffas på alvarsmark där jordskiktet är tunt och där vegetationen inte är heltäckande samt domineras av lavar, mossor och låga örter, dvärgbuskar och sparsamt, kort gräs.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
· gräsordningen
· gräsordningen
· halvgräs
· halvgräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Orthoptera (hopprätvingar), Familj Acrididae (gräshoppor), Släkte Bryodema, Art Bryodema tuberculata (Fabricius, 1775) - rosenvingad gräshoppa Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Denna stora gräshoppa förekommer i Sverige endast på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 920 (800-1200) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (100-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Utbredningsområdet har tidigare minskat men en viss stabilisering kan skönjas. Risk för fortsatt minskande finns förstås framöver eftersom polulationerna är känsliga för igenväxning. Arten är tydligt väder och klimatberoende. Ett blötare klimats skul. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv); D2).
En kraftigt byggd gräshoppa (27–36 mm) med rosa flygvingar (syns tydligt vid flykt). Liknar närmast trumgräshoppa, men har inte samma färg på flygvingarna och halssköldens mittlist är genomskuren av en till tre tydliga tvärfåror (inte fallet med trumgräshoppa). Kroppsfärgen är övervägande brun till gråbrun. Den flyger mycket bra och spelflyger på flera meters höjd. Då ger den ifrån sig ett smattrande läte.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosenvingad gräshoppa

Länsvis förekomst och status för rosenvingad gräshoppa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosenvingad gräshoppa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den rosenvingade gräshoppan förekommer i Sverige endast på Ölands alvarsmarker. Förutom på stora alvaret, där arten förekommer flerstädes, har den även påträffats på mindre alvarsområden vid Alböke, Räpplinge, Gillsby, Persnäs, Karum, Petgärde, Horn, N. Neptuni åkrar, Böda samt på Mensalvaret och Borgholms alvar. Hur många av dessa lokaler som fortfarande hyser arten är inte känt. Den rosenvingade gräshoppan upptäcktes nyligen på en lokal i södra Finland som även hyser trumgräshoppa. I övrigt saknas arten numera i de övriga nordiska länderna, även om äldre uppgifter finns från Jylland. Den har sitt huvudutbredningsområde i Rysslands och Ostasiens stäppområden. I Mellaneuropa har arten sin västra utbredningsgräns och tycks där ha försvunnit på flertalet lokaler. I Tyskland förekommer den numera endast längst i söder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Orthoptera - hopprätvingar 
 • Underordning
  Caelifera - gräshoppor 
 • Familj
  Acrididae - gräshoppor 
 • Underfamilj
  Locustinae  
 • Släkte
  Bryodema  
 • Art
  Bryodema tuberculata(Fabricius, 1775) - rosenvingad gräshoppa

Den rosenvingade gräshoppan påträffas på alvarsmark där jordskiktet är tunt och där vegetationen inte är heltäckande samt domineras av lavar, mossor och låga örter, dvärgbuskar och sparsamt, kort gräs.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
· gräsordningen - Poales (Viktig)
· halvgräs - Cyperaceae (Har betydelse)
Igenväxning av lämpliga biotoper.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor positiv effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
Bevara artens livsmiljö och förbättra kunskaperna om dess biologi, status och utbredning.

Ander, K. 1955. Insektsliv på Ölands alvar. I: Sterner, R. & Curry-Lindahl, K. (red.). Natur på Öland. Svensk Natur, Stockholm. p. 302–310.

Holst, K. 1986. The Saltatoria (Bush-crickets, crickets and grasshoppers) of Northern Europe. Fauna Ent. Scand. 16: 108–110.

Norgaard, E. 1942. Bidrag til hedeskrattens biologi (Bryodema tuberculata F.). Flora og Fauna 48: 1–17.

Reich, M. 1991. Struktur und dynamik einer population von Bryodema tuberculata (Fabricius, 1775) (Saltatoria, Acrididae). Doktorsavhandling, Universitetet i Ulm, Ulm.

Väisänen, R., Somerma, P., Kuussaari, M. & Nieminen, M. 1991. Bryodema turberculata and Psophus stridulus in southwestern Finland (Saltatoria, Acrididae). Ent. Fenn. 2: 27–32.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Oskar Kindvall 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Orthoptera - hopprätvingar 
 • Underordning
  Caelifera - gräshoppor 
 • Familj
  Acrididae - gräshoppor 
 • Underfamilj
  Locustinae  
 • Släkte
  Bryodema  
 • Art
  Bryodema tuberculata, (Fabricius, 1775) - rosenvingad gräshoppa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Oskar Kindvall 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.