Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Capnia nigra

Organismgrupp Sländor, Bäcksländor Capnia nigra
  Sländor, Bäcksländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mörk bäcklslända med grå vingar, 5–10 mm. Huvudet är bredare än halsskölden. Liksom övriga bäcksländor två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larverna liknar till det yttre övriga bäcksländor, d v s avlångt smal med två bakre spröt. De vuxna sländorna artbestäms genom utseendet på könsdelarna medan larverna särskiljs på behåringen på tredje bakkroppsskölden.
Utbredning
Länsvis förekomst för Capnia nigra Observationer i Sverige för Capnia nigra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden är arten endast känd från ett mindre antal bäckar i de östra delarna av Skåne. Arten kan dock i viss utsträckning ha förbisetts på grund av taxonomiska svårigheter. Arten är främst företrädd på den europeiska kontinenten men finns även i Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Capnia nigra förekommer främst i små, kalkhaltiga bäckar, men är i övrigt föga känd. I Norden är arten endast känd från ett fåtal bäckar i de östra delarna av Skåne, där den dock inte påträffats sedan slutet av 1970-talet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Capnia nigra förekommer främst i små, kalkhaltiga bäckar, men är i övrigt föga känd. Under senare år har dock maganalyser gjorts på såväl larver som vuxna sländor. I marockanska förhållanden förtär larverna detritus och kiselalger medan maginnehållet vuxna sländor i Spanien utgjordes av cyanolavar.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Plecoptera (bäcksländor), Familj Capniidae (småbäcksländor), Släkte Capnia, Art Capnia nigra (Pictet, 1833) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Capnia nigra förekommer främst i små, kalkhaltiga bäckar, men är i övrigt föga känd. I Norden är arten endast känd från ett fåtal bäckar i de östra delarna av Skåne, där den dock inte påträffats sedan slutet av 1970-talet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mörk bäcklslända med grå vingar, 5–10 mm. Huvudet är bredare än halsskölden. Liksom övriga bäcksländor två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larverna liknar till det yttre övriga bäcksländor, d v s avlångt smal med två bakre spröt. De vuxna sländorna artbestäms genom utseendet på könsdelarna medan larverna särskiljs på behåringen på tredje bakkroppsskölden.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Capnia nigra

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Capnia nigra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden är arten endast känd från ett mindre antal bäckar i de östra delarna av Skåne. Arten kan dock i viss utsträckning ha förbisetts på grund av taxonomiska svårigheter. Arten är främst företrädd på den europeiska kontinenten men finns även i Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Capniidae - småbäcksländor 
 • Släkte
  Capnia  
 • Art
  Capnia nigra(Pictet, 1833)

Capnia nigra förekommer främst i små, kalkhaltiga bäckar, men är i övrigt föga känd. Under senare år har dock maganalyser gjorts på såväl larver som vuxna sländor. I marockanska förhållanden förtär larverna detritus och kiselalger medan maginnehållet vuxna sländor i Spanien utgjordes av cyanolavar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Arten är hotad genom att troligen endast få (och små!) populationer finns i landet. Dessa kan skadas genom giftutsläpp i samband med jordbruk (t ex fruktodling), kraftig eutrofiering, avverkning eller byggnadsföretag som påverkar vattenkvalitén.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Skydda de vattendrag där arten finns. Dessa är ofta dessutom tillhåll för andra sällsynta arter, t. ex. nattsländan Baetis scambus.

Azzouz, M. & Sánchez-Ortega, A. 2000. Feeding of the nymphs of nine stonefly species (Insecta: Plecoptera) from North Africa (Rif Mountains, Morocco). Zoologica Baetica 11: 35-50.

Brinck, P. 1949. Studies on Swedish stoneflies. Opusc. Entomol. Suppl. 11: 1–250.

Herrmann, J., Malmqvist, B., Sjöström, P. & Svensson, B. 1983. Från Almaån till Östersjöbäcken. En analys av Kristianstad läns vattendrag. Länsstyrelsen i Kristianstad län. 222 pp.

Lillehammer, A. 1988. Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark, FAUNA ENTOMOLOGICA SCANDINAVICA. Vol. 21. 165pp. Stenstrup.

Tierno de Figueroa, J.M., & Sánchez-Ortega, A. 2000. Imaginal Feeding of Twelve Nemouroidean Stonefly Species (Insecta, Plecoptera). Annals of the Entomological Society of America. 93: 251–253

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Capniidae - småbäcksländor 
 • Släkte
  Capnia  
 • Art
  Capnia nigra, (Pictet, 1833)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.