Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Capnia vidua

Organismgrupp Sländor, Bäcksländor Capnia vidua
  Sländor, Bäcksländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mörk bäcklslända med grå vingar, 5–10 mm. Huvudet är bredare än halsskölden. Liksom övriga bäcksländor två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larverna liknar till det yttre övriga bäcksländor, d v s avlångt smal med två bakre spröt. De vuxna sländorna artbestäms genom utseendet på könsdelarna medan larverna särskiljs med behåringen på lårbenen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Capnia vidua Observationer i Sverige för Capnia vidua
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Skandinavien finns denna art endast norr om polcirkeln. Det första fyndet i Sverige skedde i Messaure i Lule Lappmark 1972. Arten förekommer därutöver i vitt spridda reliktpopulationer i Europa och företräds av flera underarter. De närmaste populationerna utanför Fennoskandien finner man i Skottland och på Island.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
C. vidua är en ettårig bäckslända med kläckningstid i juni och som lever i mindre, steniga bäckar. I Skandinavien finns denna art endast norr om polcirkeln. Det första fyndet i Sverige skedde i Messaure i Lule Lappmark 1972. Kan vara undersamplad. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
C. vidua är en ettårig art med kläckningstid i juni som lever i mindre, steniga bäckar. På Island, där C. vidua är den enda förekommande bäcksländan, uppvisar arten ett betydligt bredare ekologiskt spektrum; flygperiodens längd är kraftigt utsträckt (mars–augusti) och allehanda typer av sötvatten utnyttjas. Möjligen beror detta på avsaknaden av konkurrens där. I England finns en vital population av arten i en bäck med pH 4, vilket visar att försurning inte är en begränsande faktor för artens utbredning.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Plecoptera (bäcksländor), Familj Capniidae (småbäcksländor), Släkte Capnia, Art Capnia vidua Klapálek, 1904 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation C. vidua är en ettårig bäckslända med kläckningstid i juni och som lever i mindre, steniga bäckar. I Skandinavien finns denna art endast norr om polcirkeln. Det första fyndet i Sverige skedde i Messaure i Lule Lappmark 1972. Kan vara undersamplad. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mörk bäcklslända med grå vingar, 5–10 mm. Huvudet är bredare än halsskölden. Liksom övriga bäcksländor två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larverna liknar till det yttre övriga bäcksländor, d v s avlångt smal med två bakre spröt. De vuxna sländorna artbestäms genom utseendet på könsdelarna medan larverna särskiljs med behåringen på lårbenen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Capnia vidua

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Capnia vidua

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Skandinavien finns denna art endast norr om polcirkeln. Det första fyndet i Sverige skedde i Messaure i Lule Lappmark 1972. Arten förekommer därutöver i vitt spridda reliktpopulationer i Europa och företräds av flera underarter. De närmaste populationerna utanför Fennoskandien finner man i Skottland och på Island.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Capniidae - småbäcksländor 
 • Släkte
  Capnia  
 • Art
  Capnia viduaKlapálek, 1904

C. vidua är en ettårig art med kläckningstid i juni som lever i mindre, steniga bäckar. På Island, där C. vidua är den enda förekommande bäcksländan, uppvisar arten ett betydligt bredare ekologiskt spektrum; flygperiodens längd är kraftigt utsträckt (mars–augusti) och allehanda typer av sötvatten utnyttjas. Möjligen beror detta på avsaknaden av konkurrens där. I England finns en vital population av arten i en bäck med pH 4, vilket visar att försurning inte är en begränsande faktor för artens utbredning.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Fjäll, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Arten är främst hotad på grund av sin sällsynthet. På grund av det dåliga kunskapsläget är övrig hotbild oklar.

Påverkan
 • Vattengrumling (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
En inventering av vinterbäcksländor i de nordligaste fjälltrakterna och Norrbottens inland skulle klargöra i vilken utsträckning dessa arter verkligen är ovanliga. Artens status och eventuella hotbild bör klarläggas.

Müller, K. & Thomas, E. 1972. Bäcksländornas rytmik i Messaureområdet. Fauna och flora 67: 191–195.

Lillehammer, A., Johannsson, M. & Gislason, G. M. 1986. Studies on Capnia vidua (Capniidae, Plecoptera) populations in Iceland. Fauna Norv. Ser. B. 33: 93–97.

Lillehammer, A. 1988. Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark, FAUNA ENTOMOLOGICA SCANDINAVICA. Vol. 21. 165pp. Stenstrup.

Pretty, J.L., Giberson, D.J. & Dobson, M. 2005. Resource dynamics and detritivore production in an acid stream. Freshwater Biology 50: 578–591.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Capniidae - småbäcksländor 
 • Släkte
  Capnia  
 • Art
  Capnia vidua, Klapálek, 1904
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.