Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Carpelimus manchuricus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Carpelimus manchuricus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten 2 mm lång svart kortvinge. Arten kan bestämmas med hjälp av Palm 1961 men den är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist. I Palm är den benämnd subtilicornis vilket numera betraktas som en underart till manchuricus. Arten är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Carpelimus manchuricus Observationer i Sverige för Carpelimus manchuricus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad på ett fåtal lokaler från Värmland till Pite lappmark men fynden är äldre (osäkert om det finns fynd efter 1980-talet) och det är okänt på vilka lokaler arten fortfarande förekommer. På grund av sin litenhet är den antagligen förbisedd och bör finnas på fler stränder vid älvar och åar än som är känt. Arten är påträffad i Finland och Norge och utbredd över Europa (utom Sydeuropa) och Asien (Löbl & Smetana 2004).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever av ruttnande organiskt material. På stränder med fin sand, silt eller siltig sand, ofta, men inte enbart, vid rinnande vatten. Framför allt påträffad vid floder och älvar. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever av ruttnande organiskt material på stränder med fin sand, silt eller siltig sand, för det mesta vid älvar, floder, åar och bäckar med rinnande eller svagt rinnande vatten men är även påträffad vid sjöstränder (Palm 1961, Lundberg, 1966, Assing 2012, Lott 2009). Fynd av vuxna djur har framför allt gjorts under sommaren (Lundberg 1966).
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Carpelimus, Art Carpelimus manchuricus (Bernhauer, 1938) Synonymer Trogophloeus subtilicornis Roubal, 1946, Carpelimus strandi (Scheerpeltz, 1950), Carpelimus subtilicornis (Roubal, 1946)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever av ruttnande organiskt material. På stränder med fin sand, silt eller siltig sand, ofta, men inte enbart, vid rinnande vatten. Framför allt påträffad vid floder och älvar. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En liten 2 mm lång svart kortvinge. Arten kan bestämmas med hjälp av Palm 1961 men den är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist. I Palm är den benämnd subtilicornis vilket numera betraktas som en underart till manchuricus. Arten är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Carpelimus manchuricus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Carpelimus manchuricus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad på ett fåtal lokaler från Värmland till Pite lappmark men fynden är äldre (osäkert om det finns fynd efter 1980-talet) och det är okänt på vilka lokaler arten fortfarande förekommer. På grund av sin litenhet är den antagligen förbisedd och bör finnas på fler stränder vid älvar och åar än som är känt. Arten är påträffad i Finland och Norge och utbredd över Europa (utom Sydeuropa) och Asien (Löbl & Smetana 2004).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Carpelimus  
 • Art
  Carpelimus manchuricus(Bernhauer, 1938)
  Synonymer
  Trogophloeus subtilicornis Roubal, 1946
  Carpelimus strandi (Scheerpeltz, 1950)
  Carpelimus subtilicornis (Roubal, 1946)

Lever av ruttnande organiskt material på stränder med fin sand, silt eller siltig sand, för det mesta vid älvar, floder, åar och bäckar med rinnande eller svagt rinnande vatten men är även påträffad vid sjöstränder (Palm 1961, Lundberg, 1966, Assing 2012, Lott 2009). Fynd av vuxna djur har framför allt gjorts under sommaren (Lundberg 1966).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Främsta hotet är utbyggnad av vattenkraft, inklusive med minikraftverk, med de förändringar detta orsakar på stränder vid älvar och åar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten behöver eftersökas på lämpliga lokaler. Lokaler där arten tidigare påträffats behöver återbesökas för att avgöra om den fortfarande finns kvar. Stränder av älvar och åar där arten har en förekomst behöver skyddas mot utbyggnad av vattenkraft och andra åtgärder som kan ha en negativ påverkan.

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Heidelberg.

Lott, D.A. 2009. Handbook for the identification of British insects. The Staphylinidae (rove beetles) of Britain and Ireland. Part 5. Field studies council, Shrewsbury.

Lundberg, S. 1966. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 9. Entomologisk tidskrift 87:50.

Löbl, I. & Smetana, A (ed.). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Stenstrup, Danmark.

Palm, T. 1961. Svensk Insektsfauna. Kortvingar, häfte 2. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Carpelimus  
 • Art
  Carpelimus manchuricus, (Bernhauer, 1938)
  Synonymer
  Trogophloeus subtilicornis Roubal, 1946
  Carpelimus strandi (Scheerpeltz, 1950)
  Carpelimus subtilicornis (Roubal, 1946)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.