Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cassida ferruginea

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cassida ferruginea
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5–6,5 mm lång bladbagge tillhörande underfamiljen sköldbaggar (Cassidinae), vilka kännetecknas av en brett oval kroppsform där halssköldens och täckvingarnas kanter är starkt utplattade så att huvudet och benen ej är synliga ovanifrån. Kroppen är hos levande individer ljust grön. Halsskölden är baktill rostbrun, liksom en trekantig fläck på täckvingarna framtill längs sömmen. Benen är ljusa med mörkare lår.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cassida ferruginea Observationer i Sverige för Cassida ferruginea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rostsköldbaggen är endast känd från Gotland och östra Uppland. Efter 1985 finns talrika fynd från båda landskapen. Närmast förekommer arten i Baltikum (Estland). Den saknas i de övriga nordiska länderna. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på krissla. Känd från Gotland och östra Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 280 (200-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever i Sverige på krissla, Inula salicina. I Mellaneuropa är arten också uppgiven från loppört, Pulicaria dysenterica. I Uppland är arten framför allt funnen i större bestånd av krissla i soliga lägen såsom sydvända bryn och vägslänter. I samma bestånd påträffas ibland också Cassida murraea. Larvutvecklingen sker under sommaren, från mitten av juni till början-mitten av juli. De fullbildade skalbaggarna övervintrar och fortplantar sig under försommaren nästföljande år.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· krissla
· krissla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cassida, Art Cassida ferruginea Goeze, 1777 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på krissla. Känd från Gotland och östra Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 280 (200-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En 5,5–6,5 mm lång bladbagge tillhörande underfamiljen sköldbaggar (Cassidinae), vilka kännetecknas av en brett oval kroppsform där halssköldens och täckvingarnas kanter är starkt utplattade så att huvudet och benen ej är synliga ovanifrån. Kroppen är hos levande individer ljust grön. Halsskölden är baktill rostbrun, liksom en trekantig fläck på täckvingarna framtill längs sömmen. Benen är ljusa med mörkare lår.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cassida ferruginea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cassida ferruginea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rostsköldbaggen är endast känd från Gotland och östra Uppland. Efter 1985 finns talrika fynd från båda landskapen. Närmast förekommer arten i Baltikum (Estland). Den saknas i de övriga nordiska länderna. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cassidinae  
 • Tribus
  Cassidini  
 • Släkte
  Cassida  
 • Art
  Cassida ferrugineaGoeze, 1777

Lever i Sverige på krissla, Inula salicina. I Mellaneuropa är arten också uppgiven från loppört, Pulicaria dysenterica. I Uppland är arten framför allt funnen i större bestånd av krissla i soliga lägen såsom sydvända bryn och vägslänter. I samma bestånd påträffas ibland också Cassida murraea. Larvutvecklingen sker under sommaren, från mitten av juni till början-mitten av juli. De fullbildade skalbaggarna övervintrar och fortplantar sig under försommaren nästföljande år.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· krissla - Inula salicina (Viktig)
Artens status och eventuell hotbild är otillräckligt utredd. Vid landhöjningskust är krisslan stabil i och intill albården om den inte betas, och arten skulle teoretiskt kunna klara sig bra där. Värmekrav kan dock göra att albården bara kan utnyttjas om det finns öppen mark innanför, t.ex. gammal betesmark. I övriga områden är krisslan en ljuskrävande art som samtidigt inte tål bete, vilket innebär att förekomsterna är mer eller mindre temporära.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Generella åtgärder för arter som lever på krissla är exempelvis att vid restaurering och bete stänga bort vissa hörn av betesmarken där krissla finns och bedöms kunna leva kvar (låg igenväxningsrisk). Sent betespåsläpp skulle kunna fungera, men är inte undersökt. Solvarma vindskyddade miljöer med krissla är särskilt viktiga att uppmärksamma, och där skulle röjning kunna rekommenderas som alternativ till bete.

Åtgärdsprogram Fastställt

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg & Tommy Lennartsson 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cassidinae  
 • Tribus
  Cassidini  
 • Släkte
  Cassida  
 • Art
  Cassida ferruginea, Goeze, 1777
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg & Tommy Lennartsson 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.